Như các bạn đã biết thì mọi thông tin dữ liệu trong mạng lưới Blockchain đều công khai minh bạch, chính vì thế mà nhiều nhà đầu tư crypto thường hay phân tích dữ liệu trên Blockchain để có cái nhìn tổng quan về toàn bộ thị trường và đánh giá xu hướng tiếp theo. Thông tin dữ liệu đó được gọi là dữ liệu On-chain, vậy dữ liệu On-chain là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

<h2>I.&nbsp;Dữ liệu On-chain l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Dữ liệu On-chain l&agrave; to&agrave;n bộ dữ liệu được ghi lại tr&ecirc;n Blockchain. Những dữ liệu n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;:&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Dữ liệu về giao dịch</strong>: Địa chỉ v&iacute;, số lượng chuyển, token chuyển, ...</li> <li><strong>Dữ liệu về Block</strong>: Thời gian, ph&iacute; gas, miner,&hellip;</li> <li><strong>Những h&agrave;nh động tương t&aacute;c với Smart Contract</strong>: add liquidity, tham gia quản trị,&hellip;</li> </ul> <p>Bất cứ khi n&agrave;o người d&ugrave;ng thực hiện một thao t&aacute;c&nbsp;tr&ecirc;n mạng lưới Blockchain, th&igrave; lập tức thao t&aacute;c&nbsp;đ&oacute; sẽ được x&aacute;c minh bởi c&aacute;c nodes, v&agrave; sẽ được cập nhật v&agrave;o mạng lưới Blockchain tổng thể.</p> <p style="text-align:center"><img alt="du lieu on-chain" src="/ckfinder/userfiles/images/blockchain/on-chain-1.webp" style="height:311px; width:650px" /></p> <p>Đồng thời, v&igrave; c&aacute;c Blockchain l&agrave; một mạng lưới phi tập trung, hoạt động dựa tr&ecirc;n nhiều Nodes, như Bitcoin c&oacute; đến 11.558 nodes, Ethereum th&igrave; c&oacute; hơn 8.000 nodes, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp nơi, n&ecirc;n kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể thao t&uacute;ng, sửa đổi được nguồn dữ liệu n&agrave;y. Ch&iacute;nh v&igrave; l&yacute; do đ&oacute;,&nbsp;cho n&ecirc;n dữ liệu On-chain l&agrave; những dữ liệu trung thực v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng nhất.</p> <h2>II.&nbsp;Tại sao cần phải ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu On-chain?</h2> <p>Thời gian gần đ&acirc;y chỉ với v&agrave;i&nbsp;twitter của tỷ ph&uacute; Elon Musk đ&atilde; l&agrave;m thị trường chao đảo, hoặc những b&agrave;i viết về ph&acirc;n t&iacute;ch kĩ thuật giả tạo hay những tin tức được c&aacute; mập cố &yacute; tung ra để l&agrave;m cho nh&agrave; đầu tư hoang mang, dẫn đến những quyết định sai lầm. Để kiểm chứng độ đ&uacute;ng sai của những th&ocirc;ng tin đ&oacute; th&igrave; cần phải ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu On-chain. Th&ocirc;ng qua dữ liệu On-chain, c&aacute;c nh&agrave; đầu tư sẽ nhận lại được c&aacute;c lợi &iacute;ch như sau:</p> <ul> <li><strong>Th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c</strong>: Dữ liệu On-chain sẽ cung cấp cho nh&agrave; đầu tư những th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c nhất về những g&igrave; đang diễn ra tr&ecirc;n Blockchain, v&agrave; dữ liệu n&agrave;y rất kh&oacute; c&oacute; thể thao t&uacute;ng được cho n&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; nguồn th&ocirc;n tin đ&aacute;ng tin cậy nhất tr&ecirc;n thị trường.</li> <li><strong>Theo d&otilde;i c&aacute;c h&agrave;nh vi tr&ecirc;n thị trường theo thời gian thực</strong>: Dữ liệu On-chain gi&uacute;p theo d&otilde;i được h&agrave;nh vi của những c&aacute; mập, những người c&oacute; khả năng thao t&uacute;ng thị trường để từ đ&oacute; nh&agrave; đầu tư sẽ c&oacute; những quyết định hợp l&yacute; hơn trong thị trường crypto.</li> <li><strong>Gi&uacute;p dự ph&oacute;ng v&agrave; đưa ra c&aacute;c quyết định đầu tư</strong>:&nbsp;C&aacute;c hoạt động tr&ecirc;n mạng lưới thường đi trước th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n c&aacute;c k&ecirc;nh truyền th&ocirc;ng, n&ecirc;n nếu như nh&agrave; đầu tư cập nhật c&aacute;c th&ocirc;ng tin dữ liệu On-chain thường xuy&ecirc;n sẽ gi&uacute;p cho họ c&oacute; khả năng dự ph&oacute;ng được c&aacute;c t&igrave;nh huống v&agrave; đưa ra giải ph&aacute;p hợp l&yacute;. V&iacute; dụ trong trường hợp thị trường đang điều chỉnh mạnh, nhưng c&aacute;c v&iacute; lớn của c&aacute; mập vẫn kh&ocirc;ng c&oacute; dấu hiệu xả m&agrave; tiếp tục thu mua gom h&agrave;ng th&igrave; nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể mua th&ecirc;m chứ kh&ocirc;ng n&ecirc;n b&aacute;n ra chẳng hạn.</li> </ul> <p>Ngo&agrave;i ra th&igrave; đối với c&aacute;c nền tảng DeFi, nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể dựa v&agrave;o dữ liệu On-chain về sản phẩm đ&oacute; như số lượng holder tr&ecirc;n hợp đồng của Dapp v&agrave; khối lượng giao dịch của n&oacute; để từ đ&oacute; đưa ra quyết định c&oacute; n&ecirc;n tham gia hay kh&ocirc;ng.</p> <h2>III. Một số lưu &yacute; khi ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu On-chain</h2> <p>Như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n việc ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu On-chain sẽ đem lại rất nhiều lợi &iacute;ch cho những nh&agrave; đầu từ crypto, tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một số điểm cần phải lưu &yacute; khi ph&acirc;n t&iacute;ch như sau:&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Phải c&oacute; kiến thức nền tảng v&agrave; kinh nghiệm</strong>: Để c&oacute; thể ph&acirc;n t&iacute;ch On-chain đ&ograve;i hỏi nh&agrave; đầu tư phải c&oacute; những kiến thức nền tảng tốt cũng như c&oacute; nhiều g&oacute;c nh&igrave;n đa chiều để c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; v&agrave; dự ph&oacute;ng được ch&iacute;nh x&aacute;c được từ những dữ liệu On-chain.</li> <li><strong>Tham khảo nhiều nguồn th&ocirc;ng tin</strong>: Hiện tại c&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng cụ hộ trợ cung cấp dữ liệu On-chain kh&aacute;c nhau, sẽ c&oacute; những c&ocirc;ng cụ kh&ocirc;ng được ch&iacute;nh x&aacute;c. Ch&iacute;nh v&igrave; thế cần so s&aacute;nh đối chiếu th&ocirc;ng tin từ nhiều nguồn để đ&aacute;nh gi&aacute; ch&iacute;nh x&aacute;c nhất.</li> <li><strong>Kiểm tra dữ liệu từ website của dự &aacute;n thật kỹ</strong>: Nhiều khi c&aacute;c th&ocirc;ng tin của một số dự &aacute;n cung cấp tr&ecirc;n website kh&ocirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c ho&agrave;n to&agrave;n, ch&iacute;nh v&igrave; thế cần kiểm tra lại c&aacute;c th&ocirc;ng tin đ&oacute; tr&ecirc;n tr&igrave;nh Explorer của Blockchain nền tảng của Dapp đ&oacute;.</li> <li><strong>Theo d&otilde;i dữ liệu On-chain thường xuy&ecirc;n</strong>: Do c&aacute;c h&agrave;nh vi tr&ecirc;n thị trường l&agrave; thay đổi li&ecirc;n tục, n&ecirc;n th&ocirc;ng tin cũng cần phải được cập nhật thường xuy&ecirc;n để h&agrave;nh động một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng.</li> </ul> <h2>IV. C&ocirc;ng cụ ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu On-chain</h2> <p>Để ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu On-chain th&igrave; c&oacute; rất nhiều c&ocirc;ng cụ, dưới đ&acirc;y l&agrave; một số c&ocirc;ng cụ c&oacute; độ ch&iacute;nh x&aacute;c tương đối cao m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; đầu tư n&ecirc;n sử dụng:</p> <ul> <li><strong>Whalebot Alert</strong>: Channel telegram cảnh b&aacute;o c&aacute;c hoạt động của c&aacute; voi. Từ đ&oacute; biết được c&aacute;c địa chỉ v&iacute; của c&aacute;c c&aacute; voi lớn, nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể kiểm tra được danh mục đầu tư của c&aacute; voi rồi mua/b&aacute;n theo.</li> <li><strong>CoinMetrics</strong>: Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ cung cấp sẵn dữ liệu miễn ph&iacute; về 37 loại tiền điện tử, bao gồm c&aacute;c chỉ số v&agrave; c&aacute;c tương quan tr&ecirc;n chuỗi.</li> <li><strong>Glassnode</strong>: Cho ph&eacute;p truy cập theo d&otilde;i miễn ph&iacute; c&aacute;c chỉ số cơ bản về On-chain. Để nhận c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n s&acirc;u hơn cũng như sử dụng c&aacute;c chức năng cao cấp hơn th&igrave; sẽ cần trả một khoản ph&iacute; nhỏ.</li> <li><strong>Crypto Quant</strong>: Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ rất hay được sử dụng khi ph&acirc;n t&iacute;ch dữ liệu On-chain BTC hay ETH. Crypto Quant cung cấp đầy đủ c&aacute;c dữ liệu như c&aacute;c th&ocirc;ng tin BTC ra v&agrave;o s&agrave;n giao dịch đến c&aacute;c chỉ số On-chain chuy&ecirc;n s&acirc;u.</li> <li><strong>Look Into Bitcoin</strong>: Trực quan ho&aacute; cho c&aacute;c chu kỳ thị trường của Bitcoin v&agrave; c&aacute;c chỉ số tr&ecirc;n chuỗi.</li> <li><strong>IntoTheBlock</strong>: Cung cấp đa dạng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ ph&acirc;n t&iacute;ch, bao gồm ph&acirc;n t&iacute;ch tr&ecirc;n chuỗi cho nhiều loại crypto, dữ liệu c&aacute;c m&atilde; lệnh v&agrave; phương ph&aacute;p ph&acirc;n t&iacute;ch cảm t&iacute;nh.</li> <li><strong>The Block</strong>: Ở mục Data, nh&agrave; đầu tư c&oacute; thể tiếp cận được với nhiều dữ liệu như khối lượng giao dịch Spot, Future, hay lượng Bitcoin, Ethereum ra v&agrave;o c&aacute;c s&agrave;n giao dịch. Cũng như th&ocirc;ng tin về Stablecoin đang ở tr&ecirc;n Blockchain n&agrave;o, &hellip;</li> </ul> <p>Ngo&agrave;i ra th&igrave; c&ograve;n rất nhiều c&aacute;c c&ocirc;ng cụ ph&acirc;n t&iacute;ch On-chain kh&aacute;c nữa như l&agrave;&nbsp;Token Terminal, Nansen, Dune Analytic, ... c&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ