Sau khi nắm được các thẻ cơ bản HTML, thì các bạn cần phân loại thẻ HTML để có thể sử dụng thẻ HTML phù hợp hơn cho từng trường hợp. Nào cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Phân loại thẻ HTML

Thẻ HTML được chia làm 3 khối cơ bản

1. None

Khối này không hiển thị nội dung bên trong. 

Ví dụ: <html>, <head>, <title>, <meta>, <link>, <script>, <style> ..

2. Block level

Khối này hiển thị nội dung bên trong và chiều ngang tràn hết trình duyệt.

Ví dụ: <body>, <h1>, <p>, <ul>, <form>, <table> ...

3. Inline

Khối này hiển thị nội dung bên trong và chiều ngang tùy thuộc độ dài của các đối tượng bên trong của khối đó. Và nó sẽ nằm trên một dòng.

Ví dụ: <span>, <img>, <a>, <b>, <i>, <u> ...

Các thẻ HTML trong cặp thẻ <body> </body> thường là kiểu block và inline.

html block inline

II. Cách chuyển đổi khối

1. Chuyển block sang inline

Dùng css với thuộc tính float: left,right.

Dùng css với thuộc tính display: inline.

2. Chuyển inline sang block

Dùng css với thuộc tính display: block.

III. Ví dụ chuyển đổi khối

Khi chưa chuyển khối

<div>Thẻ Block level</div>
<br>
<span>Thẻ Inline</span>

<style type="text/css">
 div{
  border: 1px solid #000;
  margin: 5px;
  font-size: 30px;
  padding: 5px;
 }
 span{
  border: 1px solid red;
  margin: 5px;
  font-size: 30px;
  padding: 5px;

 }
</style>

Khi đã chuyển khối block sang inline: cụ thể là thêm thuộc tính display: inline vào css của thẻ div.

<div>Thẻ Block level</div>
<br>
<span>Thẻ Inline</span>

<style type="text/css">
 div{
  border: 1px solid #000;
  margin: 5px;
  font-size: 30px;
  padding: 5px;
  display:inline;
 }
 span{
  border: 1px solid red;
  margin: 5px;
  font-size: 30px;
  padding: 5px;

 }
</style>