Một trong những kiến thức cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng khi học môn Hoá đó là nguyên tử khối là gì, bảng nguyên tử khối Hoá Học. Thật may là bài viết này đã tổng hợp đầy đủ lượng kiến thức về phần này để các em dể dàng ôn lại khi bị quên, hãy tham khảo ngay nhé.

<h2>1. Nguy&ecirc;n tử khối l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Nguy&ecirc;n tử khối l&agrave; khối lượng tương đối của một nguy&ecirc;n tử, l&agrave; tổng của khối lượng notron, proton v&agrave; electron. Tuy nhi&ecirc;n v&igrave; khối lượng của electron kh&aacute; l&agrave; nhỏ cho n&ecirc;n thường kh&ocirc;ng được t&iacute;nh, v&igrave; vậy c&oacute; thể nguy&ecirc;n tử khối xấp xỉ số khối của hạt nh&acirc;n.</p> <p>Nguy&ecirc;n tử khối được t&iacute;nh bằng đơn vị cacbon. Nguy&ecirc;n tố kh&aacute;c nhau th&igrave; nguy&ecirc;n tử khối cũng sẽ kh&aacute;c nhau.</p> <p>V&iacute; dụ: Nguy&ecirc;n tử khối của Nitơ (N) = 14 (đvC), của Magie (Mg) = 24 (đvC).</p> <h2>2. Khối lượng nguy&ecirc;n tử l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Đơn vị khối lượng nguy&ecirc;n tử l&agrave; một đơn vị đo khối lượng cho khối lượng của c&aacute;c nguy&ecirc;n tử v&agrave; ph&acirc;n tử. N&oacute; được quy ước bằng 1/12 khối lượng của nguy&ecirc;n tử cacbon 12. Ch&iacute;nh v&igrave; thế m&agrave; đơn vị khối lượng nguy&ecirc;n tử được gọi l&agrave; đơn vị cacbon, k&yacute; hiệu l&agrave; đvC.&nbsp;</p> <h2>3. Nguy&ecirc;n tử khối trung b&igrave;nh l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Hầu hết c&aacute;c nguy&ecirc;n tố h&oacute;a học l&agrave; hỗn hợp của nhiều đồng vị với tỉ lệ phần trăm số nguy&ecirc;n tử x&aacute;c định.</p> <p>Nguy&ecirc;n tử khối trung b&igrave;nh l&agrave; nguy&ecirc;n tử khối của c&aacute;c nguy&ecirc;n tố c&oacute; nhiều đồng vị c&oacute; t&iacute;nh đến tỉ lệ phần trăm số nguy&ecirc;n tử tương ứng.</p> <p>Giả sử nguy&ecirc;n tố X c&oacute; 2 đồng vị A v&agrave; B. k&iacute; hiệu A,B đồng thời l&agrave; nguy&ecirc;n tử khối của 2 đồng vị, tỉ lệ phần trăm số nguy&ecirc;n tử tương ứng l&agrave; a v&agrave; b. Khi đ&oacute;: nguy&ecirc;n tử khối trung b&igrave;nh của nguy&ecirc;n tố X l&agrave;:</p> <p style="text-align:center"><img alt="nguyen tu khoi trung binh" src="/ckfinder/userfiles/images/tai-lieu/nguyen-tu-khoi-trung-binh.webp" style="height:133px; width:400px" /></p> <p>Trong những ph&eacute;p to&aacute;n kh&ocirc;ng cần độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, c&oacute; thể coi nguy&ecirc;n tử khối bằng số khối.</p> <p>C&ocirc;ng thức v&agrave; c&aacute;c bước t&iacute;nh khối lượng nguy&ecirc;n tử</p> <ul> <li><strong>Bước 1</strong>:&nbsp;Cần nhớ 1 đvC = 0,166 . 10<sup>-23</sup></li> <li><strong>Bước 2</strong>: Tra bảng nguy&ecirc;n tử khối của nguy&ecirc;n tố. Chẳng hạn nguy&ecirc;n tố A c&oacute; nguy&ecirc;n tử khối l&agrave; a, tức A = a. Chuyển sang bước 3.</li> <li><strong>Bước 3</strong>:&nbsp;Khối lượng thực của A: m<sub>A</sub>&nbsp;= a . 0,166.10<sup>-23&nbsp;</sup>= ? (g)</li> </ul> <h2>4.&nbsp;Bảng nguy&ecirc;n tử khối</h2> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td><strong>Số proton</strong></td> <td><strong>T&ecirc;n Nguy&ecirc;n tố</strong></td> <td><strong>K&yacute; hiệu ho&aacute; học</strong></td> <td><strong>Nguy&ecirc;n tử khối</strong></td> <td><strong>Ho&aacute; trị</strong></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Hiđro</td> <td>H</td> <td>1</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Heli</td> <td>He</td> <td>4</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Liti</td> <td>Li</td> <td>7</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Beri</td> <td>Be</td> <td>9</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Bo</td> <td>B</td> <td>11</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Cacbon</td> <td>C</td> <td>12</td> <td>II, IV</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Nitơ</td> <td>N</td> <td>14</td> <td>II, III, IV, ...</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Oxi</td> <td>O</td> <td>16</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Flo</td> <td>F</td> <td>19</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Neon</td> <td>Ne</td> <td>20</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Natri</td> <td>Na</td> <td>23</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Magie</td> <td>Mg</td> <td>24</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Nh&ocirc;m</td> <td>Al</td> <td>27</td> <td>III</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Silic</td> <td>Si</td> <td>28</td> <td>IV</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Photpho</td> <td>P</td> <td>31</td> <td>III, V</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Lưu huỳnh</td> <td>S</td> <td>32</td> <td>II, IV, VI</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Clo</td> <td>Cl</td> <td>35,5</td> <td>I, ...</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Argon</td> <td>Ar</td> <td>39,9</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Kali</td> <td>K</td> <td>39</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Canxi</td> <td>Ca</td> <td>40</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Crom</td> <td>Cr</td> <td>52</td> <td>II, III</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Mangan</td> <td>Mn</td> <td>55</td> <td>II, IV, VII, &hellip;</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Sắt</td> <td>Fe</td> <td>56</td> <td>II, III</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Đồng</td> <td>Cu</td> <td>64</td> <td>I, II</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>Kẽm</td> <td>Zn</td> <td>65</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Brom</td> <td>Br</td> <td>80</td> <td>I, &hellip;</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>Bạc</td> <td>Ag</td> <td>108</td> <td>I</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>Bari</td> <td>Ba</td> <td>137</td> <td>II</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>Thuỷ ng&acirc;n</td> <td>Hg</td> <td>201</td> <td>I, II</td> </tr> <tr> <td>82</td> <td>Ch&igrave;</td> <td>Pb</td> <td>207</td> <td>II, IV</td> </tr> </tbody> </table>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ