Bạn đã bao giờ nghe đến web 3.0 chưa, trình duyệt Brave đang đi đầu xu hướng trong lĩnh vực web 3.0, để kiếm tiền từ trình duyệt Brave cũng không khó lắm. Nào hãy cùng tìm hiểu ngay nhé.

<h2>I. T&igrave;m hiểu về Brave</h2> <h3>1. Brave l&agrave; g&igrave;?</h3> <p>Brave l&agrave; tr&igrave;nh duyệt dựa tr&ecirc;n nền tảng blockchain&nbsp;đầu ti&ecirc;n mặc định chặn quảng c&aacute;o v&agrave; c&ugrave;ng l&uacute;c đ&oacute; trả thưởng&nbsp;Crypto&nbsp;cho người d&ugrave;ng nếu họ đồng &yacute; nhận quảng c&aacute;o.</p> <h3>2. C&oacute; n&ecirc;n d&ugrave;ng Brave để thay thế cho c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt kh&aacute;c?</h3> <p>a. Tốc độ</p> <p>Brave&nbsp;<strong>chặn quảng c&aacute;o</strong> v&agrave; tr&igrave;nh theo d&otilde;i theo&nbsp;mặc định&nbsp;gi&uacute;p cho tốc độ lướt web <strong>nhanh gấp 8 lần </strong>so với c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt web kh&aacute;c.</p> <p>b. Quyền ri&ecirc;ng tư</p> <p>Khi d&ugrave;ng tr&igrave;nh duyệt kh&aacute;c như Chrome chẳng hạn, bạn sẽ bị&nbsp;c&aacute;c nh&agrave; quảng c&aacute;o lớn như Google v&agrave; Facebook li&ecirc;n kết với b&ecirc;n thứ 3 theo d&otilde;i v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t qu&aacute; tr&igrave;nh duyệt web của bạn. Nhưng với tr&igrave;nh duyệt Brave<strong>&nbsp;</strong>n&oacute; sẽ chặn việc theo d&otilde;i lịch sử&nbsp;duyệt web từ b&ecirc;n thứ 3 v&agrave;&nbsp;giới hạn lượng dữ liệu Facebook, Google của c&aacute;c mạng quảng c&aacute;o kh&aacute;c đang gi&aacute;m s&aacute;t bạn.</p> <p>Brave lưu trữ tất cả dữ<strong>&nbsp;</strong>liệu duyệt web cục bộ&nbsp;tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh của bạn n&ecirc;n&nbsp;bạn c&oacute; thể x&oacute;a dữ liệu bất cứ l&uacute;c n&agrave;o bạn muốn.</p> <p>c. Bảo mật</p> <p>Brave tự động m&atilde; h&oacute;a kết nối trang web của bạn m&agrave; kh&ocirc;ng cần giao thức HTTPS, c&ograve;n tr&ecirc;n c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt kh&aacute;c điều n&agrave;y chỉ xảy ra với một tiện &iacute;ch mở rộng như HTTPS).</p> <p>Brave hiện hỗ trợ tất cả c&aacute;c tiện &iacute;ch mở rộng của Chrome, bao gồm c&aacute;c tr&igrave;nh quản l&yacute; mật khẩu phổ biến như LastPass v&agrave; 1Password.</p> <p>d. Kiếm được tiền khi sử dụng Brave</p> <p>Khi sử dụng Brave, bạn sẽ c&oacute; 2 lựa chọn,&nbsp;xem hoặc&nbsp;kh&ocirc;ng xem quảng c&aacute;o. Nếu lựa chọn kh&ocirc;ng xem quảng c&aacute;o bạn sẽ c&oacute; thể tắt trong phần c&agrave;i đặt. Ngược lại, nếu chấp nhận xem quảng c&aacute;o, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng ngo&agrave;i ra một phần tiền thưởng sẽ được trả cho ch&iacute;nh người xuất bản nội dung m&agrave; bạn đang xem.&nbsp;</p> <p><em>C&aacute;c bạn c&oacute; thể hiểu l&agrave; khi d&ugrave;ng Brave, n&oacute; sẽ chặn hết quảng c&aacute;o của c&aacute;c nh&agrave; cung cấp quảng c&aacute;o kh&aacute;c như Google Adsense v&agrave; n&oacute; tự hiển thị quảng c&aacute;o của ch&iacute;nh Brave. Bạn c&oacute; thể lựa chọn xem quảng c&aacute;o để kiếm tiền với Brave hoặc kh&ocirc;ng.</em></p> <h3>3.&nbsp;Brave trả thưởng như thế n&agrave;o?</h3> <p>Brave sẽ trả thưởng cho bạn qua đồng coin BAT, BAT viết tắt&nbsp;của từ&nbsp;Basic Attention Token được ph&aacute;t triển dựa tr&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ&nbsp;Ethereum. Hiện tại 1 BAT đang c&oacute; gi&aacute; l&agrave; 1,5$ đấy. Bạn c&oacute; thể l&ecirc;n s&agrave;n Binance để b&aacute;n nh&eacute;.</p> <h2>II. Kiếm tiền với Brave</h2> <h3>1. Chuẩn bị</h3> <p>Điện thoại c&oacute; c&agrave;i đặt phần mềm QR code, chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n.</p> <h3>2. C&agrave;i đặt</h3> <p>Truy cập đường link sau v&agrave; tải tr&igrave;nh duyệt Brave về m&aacute;y t&iacute;nh hoặc điện thoại.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://brave.com/download/" rel="nofollow" target="_blank">DOWNLOAD BRAVE</a></strong></p> <p>Sau khi c&agrave;i đặt xong th&igrave; mở tr&igrave;nh duyệt Brave l&ecirc;n v&agrave; bật t&iacute;nh năng kiếm tiền cho n&oacute; ở ph&iacute;a tay phải.</p> <p style="text-align:center"><img alt="brave kiem tien" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-1.webp" style="height:767px; width:600px" /></p> <p>Bật&nbsp;tr&igrave;nh duyệt Brave l&agrave;m tr&igrave;nh duyệt mặc định để tối ưu doanh thu, bước n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn sử dụng tr&igrave;nh duyệt Brave nhiều hơn v&agrave; nhận được nhiều tiền hơn từ Brave.</p> <h3>3. Đăng k&yacute;&nbsp;t&agrave;i khoản Publisher kiếm tiền với Brave</h3> <p>Để đăng k&yacute; t&agrave;i khoản Brave bạn mở tr&igrave;nh duyệt Brave l&ecirc;n v&agrave; truy cập đường link sau</p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://publishers.basicattentiontoken.org/sign-up" rel="nofollow" target="_blank">ĐĂNG K&Yacute; T&Agrave;I KHOẢN BRAVE</a></strong></p> <p>Nhập email của bạn v&agrave;&nbsp;ấn n&uacute;t&nbsp;<strong>Create account</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="dang ky tai khoan brave" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-2.webp" style="height:420px; width:600px" /></strong></p> <p>Sau khi đăng k&yacute; email th&igrave; Brave sẽ gửi cho bạn một email để x&aacute;c thực, bạn v&agrave;o email của m&igrave;nh v&agrave; t&igrave;m thư của Brave rồi click v&agrave;o n&uacute;t <strong>Verify email</strong> nh&eacute;.</p> <p>Sau khi click v&agrave;o n&uacute;t Verify email, bước cuối c&ugrave;ng của phần đăng k&yacute; t&agrave;i khoản l&agrave; bạn cần&nbsp;điền Họ v&agrave; t&ecirc;n&nbsp;của bạn v&agrave;o &ocirc; như h&igrave;nh b&ecirc;n dưới rồi&nbsp;ấn n&uacute;t <strong>Signup</strong>.</p> <p style="text-align:center"><img alt="nhap ho ten brave" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-3.webp" style="height:494px; width:600px" /></p> <p>Bước tiếp theo Brave sẽ hỏi bạn c&oacute; muốn thiết lập bảo mật 2 lớp (2FA) cho t&agrave;i khoản của bạn hay kh&ocirc;ng ? Nếu bạn muốn bảo mật t&agrave;i khoản Brave của bạn h&atilde;y ấn v&agrave;o n&uacute;t&nbsp;<strong>Set Up 2FA</strong>&nbsp;c&ograve;n kh&ocirc;ng th&igrave; chọn&nbsp;<strong>Skip for now</strong>&nbsp;(<em>m&igrave;nh th&igrave; kh&ocirc;ng chọn n&ecirc;n m&igrave;nh sẽ bỏ qua bước n&agrave;y</em>).</p> <p style="text-align:center"><img alt="bao mat 2 buoc brave" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-4.webp" style="height:455px; width:600px" /></p> <p>Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh mọi bước bạn sẽ chuyển tới trang t&agrave;i khoản, l&agrave; nơi bạn c&oacute; thể theo d&otilde;i biến động tiền v&agrave; những hoạt động kh&aacute;c của bạn.</p> <p>Sau khi đăng k&yacute; xong bạn sẽ nhận được $5 sau 30 ng&agrave;y đăng k&yacute; t&agrave;i khoản.</p> <h3>4. Kiếm tiền từ Brave</h3> <p>a.&nbsp;Sử dụng tr&igrave;nh duyệt Brave h&agrave;ng&nbsp;ng&agrave;y</p> <p>Như đ&atilde; giải th&iacute;ch ở tr&ecirc;n thay v&igrave; xem quảng c&aacute;o của c&aacute;c mạng kh&aacute;c th&igrave; bạn sẽ xem quảng c&aacute;o của Brave cung cấp. Brave sẽ trả thưởng cho bạn khi bạn xem quảng c&aacute;o của họ.</p> <p>Bạn mở 1 tab mới tr&ecirc;n tr&igrave;nh duyệt Brave, click v&agrave;o <strong>Brave Rewards</strong> để chuyển đến mục c&agrave;i đặt quảng c&aacute;o của Brave.</p> <p style="text-align:center"><img alt="brave rewards" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-5.webp" style="height:496px; width:600px" /></p> <p>Để tối đa thu nhập th&igrave; bạn chọn <strong>5 quảng c&aacute;o 1 giờ</strong> nh&eacute;, như h&igrave;nh b&ecirc;n dưới.</p> <p style="text-align:center"><img alt="quang cao brave" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-6.webp" style="height:309px; width:600px" /></p> <p>Thiết lập xong quảng c&aacute;o bạn click v&agrave;o <strong>Verify Wallet</strong>&nbsp;để x&aacute;c thực v&iacute; thanh to&aacute;n. Sau khi click n&oacute; sẽ tự động chuyển qua trang đăng k&yacute; v&iacute; Uphold, bạn phải đăng k&yacute; t&agrave;i khoản Uphold để nhận tiền từ Brave.</p> <p style="text-align:center"><img alt="dang ky uphold 1" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-7.webp" style="height:703px; width:600px" /></p> <p>Điền đầy đủ th&ocirc;ng tin v&agrave; nhấn next để tiếp tục.</p> <p style="text-align:center"><img alt="dang ky uphold 2" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-8.webp" style="height:631px; width:600px" /></p> <p>Tiếp theo l&agrave; x&aacute;c thực v&iacute;.</p> <p style="text-align:center">-&nbsp;<img alt="ket noi uphold" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-9.webp" style="height:559px; width:600px" /></p> <p>Bạn tiếp tục v&agrave;o phần c&agrave;i đặt t&agrave;i khoản, chọn cho m&igrave;nh <strong>Become a verified member </strong>để x&aacute;c thực th&ocirc;ng tin.</p> <p style="text-align:center"><img alt="kich hoat vi uphold" src="/ckfinder/userfiles/images/brave/brave-10.webp" style="height:318px; width:600px" /></p> <p>Khi click v&agrave;o x&aacute;c thực Uphold sẽ gửi cho bạn một Qr-code, bạn d&ugrave;ng phần mềm <strong>Qr-code qu&eacute;t để lấy link</strong>, sau đ&oacute; mở đường link đ&oacute; l&ecirc;n <strong>kết nối với Camera</strong> tr&ecirc;n điện thoại, chụp h&igrave;nh chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n mặt trước, mặt sau rồi chụp h&igrave;nh mặt của bạn rồi gửi cho Uphold để x&aacute;c minh, nếu bạn chụp sai n&oacute; sẽ bắt bạn chụp lại, khi n&agrave;o th&agrave;nh c&ocirc;ng th&igrave; th&ocirc;i.</p> <p>Sau khi gửi th&ocirc;ng tin đầy đủ bạn sẽ nhận được th&ocirc;ng b&aacute;o của Uphold.</p> <p style="text-align:center"><img alt="uphold" src="/ckfinder/userfiles/images/uphold/kich-hoat-thanh-cong-uphold.png" style="height:267px; width:1440px" /></p> <p>b.&nbsp;Mời bạn b&egrave; tải v&agrave; sử dụng Brave</p> <p>Để mời bạn b&egrave; d&ugrave;ng Brave kiếm tiền bạn cần lấy link giới thiệu của bạn.</p> <p>Để lấy được link giới thiệu bạn phải kết nối v&agrave; x&aacute;c minh danh t&iacute;nh của bạn với Uphold để đăng k&yacute; chương tr&igrave;nh quảng c&aacute;o giới thiệu. Bước n&agrave;y m&igrave;nh đ&atilde; hướng dẫn ở tr&ecirc;n</p> <p>Kh&aacute; đ&aacute;ng tiếc l&agrave; theo th&ocirc;ng tin m&igrave;nh mới cập nhật&nbsp;l&agrave; hiện nay Brave đ&atilde; cấm chương tr&igrave;nh giới thiệu từ c&aacute;c nước l&agrave;&nbsp;China, Indonesia, Russia, Ukraine, Việt Nam&nbsp;kể từ ng&agrave;y 11/06/2020.&nbsp;Phần n&agrave;y phải đợi Brave mở lại cho Việt Nam th&igrave; ch&uacute;ng ta mới kiếm được tiền, trước mắt c&aacute;c bạn d&ugrave;ng tr&igrave;nh duyệt Brave thay thế cho c&aacute;c tr&igrave;nh duyệt kh&aacute;c để kiếm thu nhập cũng tạm ổn.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ