Lập trình Web

Traits trong lập trình hướng đối tượng OOP

Như các bạn đã biết PHP chỉ hỗ trợ đơn kế thừa trong hướng đối tượng thế nên bạn muốn sử dụng lại code một cách nhiều lần là rất khó khăn. Để khắc phục vấn đề đó thì Traits được tạo ra.
Xem thêm...
Lập trình Web

Tính đa hình trong lập trình hướng đối tượng OOP

Một tính chất nữa của lập trình hướng đối tượng OOP là tính đa hình, đây là một tính chất cũng khá quan trọng bởi vì nó có thể được dùng để tạo ra luồng có hệ thống hơn cho ứng dụng của bạn.
Xem thêm...
Lập trình Web

Interface trong lập trình hướng đối tượng OOP

Rất nhiều người khi học lập trình hướng đối tượng OOP rất hay nhầm lẫn giữa lớp trừu tượng abstract và interface, hãy đọc bài viết của mình để hiểu rõ hơn về interface trong OOP.
Xem thêm...
Lập trình Web

Tính trừu tượng trong lập trình hướng đối tượng OOP

Một trong những tính chất tương đối khó hiểu trong lập trình hướng đối tương OOP là tính trừu tượng, đây là một tính chất bạn cần phải nắm rõ để làm việc với những chương trình lớn.
Xem thêm...
Lập trình Web

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng OOP

Một trong những tính chất quan trọng trong lập trình hướng đối tượng OOP là tính kế thừa, tính chất này giúp hạn chế được những đoạn mã lặp đi lặp lại nhiều lần.
Xem thêm...
Lập trình Web

Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng OOP

Tính đóng gói trong lập trình hướng đối tượng OOP cho phép kiểm soát được quyền truy cập nhờ các phương thức public, protected, và private. Hãy đọc bài viết sau để hiểu rõ hơn.
Xem thêm...
Lập trình Web

Lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP

Khi học PHP việc nắm vững phương pháp lập trình hướng đối tượng OOP rất là quan trọng, bài viết sau đây sẽ trình bày giúp bạn hiểu rõ các khái niệm về lớp, phương thức, thuộc tính, tính kế thừa ...
Xem thêm...
Lập trình Web

Câu lệnh rẽ nhánh If và Switch trong PHP

PHP cung cấp đầu đủ các câu lênh rẽ nhánh như if else, elseif và switch case giúp bạn dể dàng thực thi nhiều chương trình phức tạp.
Xem thêm...
Lập trình Web

Toán tử trong PHP

Khi bắt đầu học PHP bạn cần phải nắm vững các toán tử cũng như cách các toán tử được sử dụng để thực hiện so sánh, tính toán ... đối với biến và giá trị của biến.
Xem thêm...