Câu lệnh rẽ nhánh If và Switch trong PHP

Câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

I. Câu lệnh điều kiện trong PHP là gì?

Câu lệnh điều kiện là câu lệnh dùng để thay đổi luồng của 1 chương trình dựa trên một điều kiện nào đó.

Thông thường khi bạn viết code, bạn muốn thực hiện các hành động khác nhau cho các điều kiện khác nhau thì bạn có thể sử dụng các câu lệnh có điều kiện để thực hiện việc này.

Trong PHP, chúng ta có các câu lệnh điều kiện sau:

 • câu lệnh if - thực thi một số đoạn code nếu một điều kiện là đúng.
 • câu lệnh if ... else - thực thi đoạn code nếu một điều kiện là đúng và một đoạn code khác nếu điều kiện đó là sai.
 • câu lệnh if ... elseif ... else - thực thi các đoạn code khác nhau cho nhiều hơn 2 điều kiện
 • câu lệnh switch - chọn một trong nhiều khối mã sẽ được thực thi.

II. Câu lệnh IF

Câu lệnh if sẽ thực thi đoạn code nếu một điều kiện là đúng.

1. Cú pháp

if (điều kiện) {
 // Đoạn lệnh được thực thi nếu điều kiện là đúng.
}

2. Ví dụ

Ta có 1 ví dụ như sau: kiểm tra số a là số chẵn hay lẻ.

$x = 12;
$y = $x % 2; // $y là số dư. Nếu số dư bằng 0 thì $x là số chẵn.
if ($y == 0){
   echo 'Số '.$x.' là số chẵn!';
}

III. Câu lệnh IF ... ELSE

Câu lệnh if ... else thực thi đoạn mã nếu 1 điều kiện là đúng hoặc đoạn mã khác nếu điều kiện là sai.

1. Cú pháp

if (điều kiện) {
 // Đoạn lệnh được thực thi nếu điều kiện là đúng.
}else {
 // Đoạn lệnh được thực thi nếu điều kiện là sai.
}

2. Ví dụ

Ta có 1 ví dụ như sau: kiểm tra số a là số chẵn hay lẻ.

$x = 13;
$y = $x % 2; // $y là số dư. Nếu số dư bằng 0 thì $x là số chẵn. Ngược lại thì là lẻ.
if ($y == 0){
   echo 'Số '.$x.' là số chẵn!';
}else{
   echo 'Số '.$x.' là số lẻ!';
{

III. Câu lệnh IF ... ELSE IF ... ELSE

Câu lệnh if ... elseif ... else sẽ thực thi các đoạn mã khác nhau cho nhiều hơn 2 điều kiện.

1. Cú pháp

if (điều kiện) {
 // Đoạn lệnh được thực thi nếu điều kiện là đúng.
}else if(điều kiện){
 // Đoạn lệnh được thực thi nếu điều kiện là đúng.
}else{
 // Đoạn lệnh được thực thi nếu 2 điều kiện trên là sai.
}

2. Ví dụ

Ta có 1 ví dụ như sau: kiểm tra mã màu sau đây là màu gì.

$color = 'green';
if ($color=='red') {
 echo 'Đây là màu đỏ';
}else if($color=='blue'){
 echo 'Đây là màu xanh dương';
}else{
 echo 'Đây là màu xanh lá';
}

 

IV. Câu lệnh SWITH

Câu lệnh switch có ý nghĩa như câu lệnh if ... elseif ... else nhưng được thể hiện ngắn gọn hơn. Câu lệnh này dùng để thực thi 1 trong số các điều kiện.

1. Cú pháp

switch (n) {
 case label1:
  code thực thi nếu n=label1;
  break;
 case label2:
  code thực thi nếu n=label2;
  break;
 case label3:
  code thực thi nếu n=label3;
  break;
  ...
 default:
  code thực thi khi n không thoả mãn các điều kiện trên.
}

Lưu ý: câu lệnh break dùng để ngăn đoạn mã chạy qua các điều kiện tiếp theo. 

2. Ví dụ

Ta có 1 ví dụ như sau: kiểm tra mã màu sau đây là màu gì.

$color = 'red';
switch ($color) {
 case 'blue':
  echo 'Đây là màu xanh dương';
  break;
 case 'yellow':
  echo 'Đây là màu vàng';
  break;
 case 'black':
  echo 'Đây là màu đen';
  break;
 default:
  echo 'Đây là màu đỏ';
}

Bài viết nên đọc

Trên đây là những kiến thức từ kinh nghiệm bản thân mình nên các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý cho mình thì hãy gửi vào đây, mình sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.

Ngoc Phuong

Ngoc Phuong - 82 bài viết - Đánh giá:

Có 2 cách học hiệu quả nhất, 1 là nói cho người khác biết thứ bạn mới học được, 2 là nói cho người khác biết thứ bạn sắp quên. Tôi mới học được rất nhiều thứ. Tôi cũng sắp quên rất nhiều thứ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai