Bất cứ ai khi bắt đầu học thiết kế Website đều sẽ phải học HTML, đây được coi là kiến thức vỡ lòng. Để giúp các bạn có thể dể nắm được kiến thức hơn thì mình đã tổng hợp lại các thẻ HTML cơ bản rất hay gặp nhất. Các bạn tham khảo nhé!

<p>Ở b&agrave;i viết n&agrave;y m&igrave;nh sẽ tổng hợp một số thẻ HTML hay gặp nhất để c&aacute;c bạn dể học HTML, bạn n&agrave;o chưa hiểu HTML l&agrave; g&igrave; th&igrave; c&oacute; thể đọc b&agrave;i viết <a href="https://kiemtientuweb.com/gioi-thieu-ve-html-1577699224.html">HTML l&agrave; g&igrave;</a> của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <h2>I. C&aacute;c thẻ HTML th&ocirc;ng dụng</h2> <h3>1. Thẻ html</h3> <p>&lt;html&gt;: thẻ mở đầu của văn bản HTML.</p> <h3>2. Thẻ head</h3> <p>&lt;head&gt;&lt;/head&gt;:&nbsp;d&ugrave;ng để chứa những thẻ cung cấp th&ocirc;ng tin cho trang web.&nbsp;<em>Trong chuẩn HTML5, thẻ head&nbsp;cũng c&oacute; thể được bỏ qua. Theo mặc định, tr&igrave;nh duyệt sẽ th&ecirc;m tất cả c&aacute;c phần tử trước thẻ &lt;body&gt;, đặt mặc định v&agrave;o phần tử &lt;head&gt;.</em></p> <h3>3. Thẻ meta</h3> <p>&lt;meta&gt;: m&ocirc; tả nội dung trang web</p> <h3>4. Thẻ link&nbsp;</h3> <p>&lt;link&gt;: d&ugrave;ng để nh&uacute;ng 1 tập tin v&agrave;o trang web như css ...</p> <h3>5. Thẻ script</h3> <p>&lt;script&gt;&lt;/script&gt;: thẻ d&ugrave;ng để nh&uacute;ng tập tin javascript, js.</p> <h3>6. Thẻ style</h3> <p>&lt;style&gt;&lt;/style&gt;: d&ugrave;ng để bao nội dung css.</p> <h3>7. Thẻ body</h3> <p>&lt;body&gt;&lt;/body&gt;: thẻ chứa nội dung ch&iacute;nh của trang web.</p> <h3>8. Thẻ h1</h3> <p>&lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;: thẻ hiển thị ti&ecirc;u đề nội dung của b&agrave;i viết n&agrave;o đ&oacute;.</p> <h3>9. Thẻ div</h3> <p>&lt;div&gt;&lt;/div&gt;: thẻ d&ugrave;ng để chứa nhiều phần tử thường d&ugrave;ng để tạo bố cục cho trang web gi&uacute;p dể quản l&yacute; v&agrave; code hơn.</p> <h3>10. Thẻ span</h3> <p>&lt;span&gt;&lt;/span&gt;: thẻ chứa nội dung.</p> <h3>11. Thẻ p</h3> <p>&lt;p&gt;&lt;/p&gt;: thẻ chứa nội dung thường l&agrave; 1 đoạn văn bản.</p> <h3>12. Thẻ a</h3> <p>&lt;a&gt;&lt;/a&gt;: thẻ tạo link.</p> <h3>13. Thẻ ul</h3> <p>&lt;ul&gt;&lt;/ul&gt;: thẻ m&ocirc; tả liệt k&ecirc; theo dạng danh s&aacute;ch.</p> <h3>14. Thẻ img</h3> <p>&lt;img&gt;: thẻ d&ugrave;ng để hiển thị h&igrave;nh ảnh.</p> <h3>15. Thẻ form</h3> <p>&lt;form&gt;: thẻ form kết hợp c&ugrave;ng c&aacute;c thẻ input, legend, fieldset,&nbsp;label d&ugrave;ng để tạo form nhập liệu cho trang web.</p> <ul> <li>&lt;legend&gt;: thẻ ti&ecirc;u đề của nh&oacute;m c&aacute;c &ocirc; nhập liệu</li> <li>&lt;fieldset&gt;: thẻ d&ugrave;ng để nh&oacute;m c&aacute;c &ocirc; nhập liệu</li> <li>&lt;label&gt;: ti&ecirc;u đề của &ocirc; nhập liệu</li> <li>&lt;input&gt;: thẻ nhập liệu</li> </ul> <h3>16. Thẻ br</h3> <p>&lt;br&gt; thẻ xuống h&agrave;ng</p> <h3>17. Thẻ hr</h3> <p>&lt;hr&gt;: thẻ tạo đường kẻ ngang</p> <h3>18. Thẻ table</h3> <p>&lt;table&gt;&lt;/table&gt;: thẻ table kết hợp với c&aacute;c thẻ tr, th, td d&ugrave;ng để tạo bảng.</p> <ul> <li>&lt;tr&gt;&lt;/tr&gt;: tạo&nbsp;h&agrave;ng trong bảng</li> <li>&lt;th&gt;&lt;/th&gt;: tạo h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n của bảng</li> <li>&lt;td&gt;&lt;/td&gt;: tạo cột trong h&agrave;ng của bảng</li> </ul> <h3>19 .Thẻ iframe</h3> <p>&lt;iframe&gt;&lt;/iframe&gt;: thẻ nh&uacute;ng một nội dung n&agrave;o đ&oacute; v&agrave;o trang web hiện tại.</p> <h3>20. Thẻ b</h3> <p>&lt;b&gt;&lt;/b&gt; thẻ in đậm nội dung văn bản</p> <h3>21. Thẻ&nbsp;strong</h3> <p>&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;: thẻ in đậm với mục đ&iacute;ch&nbsp;nhấn mạnh &yacute; nghĩa của văn bản hơn</p> <h3>22. Thẻ i</h3> <p>&lt;i&gt;&lt;/i&gt; thẻ tạo chữ in nghi&ecirc;ng</p> <h3>23. Thẻ u</h3> <p>&lt;u&gt;&lt;/u&gt;: thẻ tạo chữ gạch dưới</p> <h3>24. Thẻ s</h3> <p>&lt;s&gt;&lt;/s&gt;: thẻ tạo chữ gạch cắt ngang</p> <h3>25. Thẻ sub v&agrave; sup</h3> <p>&lt;sub&gt;&lt;/sub&gt;: thẻ tạo kiểu chữ</p> <h3>26. Thẻ blockquote</h3> <p>&lt;blockquote&gt;&lt;/blockquote&gt;: thẻ m&ocirc; tả một đoạn tr&iacute;ch dẫn.</p> <h3>27. Thẻ pre</h3> <p>&lt;pre&gt;&lt;/pre&gt;: thẻ giữ lại định dạng nội dung b&ecirc;n trong văn bản.</p> <h2>II. Bổ sung một số thẻ HTML5 th&ocirc;ng dụng</h2> <h3>1. Thẻ&nbsp;section</h3> <p>&lt;section&gt;&lt;/section&gt;: thẻ section được sử dụng để tạo th&agrave;nh một khu vực bao gồm những nội dung giống nhau.</p> <h3>2. Thẻ&nbsp;article</h3> <p>&lt;article&gt;&lt;/article&gt;: thẻ&nbsp;article được sử dụng như một nội dung độc lập.</p> <h3>3. Thẻ&nbsp;header</h3> <p>&lt;header&gt;&lt;/header&gt;: thẻ&nbsp;header được sử dụng cho phần đầu trang hoặc phần đầu của một thẻ.</p> <h3>4. Thẻ&nbsp;footer</h3> <p>&lt;footer&gt;&lt;/footer&gt;: thẻ&nbsp;footer tương tự như thẻ&nbsp;header v&agrave; được sử dụng cho phần cuối trang hoặc hoặc phần cuối của một thẻ.</p> <h3>5. Thẻ nav</h3> <p>&lt;nav&gt;&lt;/nav&gt;: thẻ nav được sử dụng để chứa c&aacute;c li&ecirc;n kết điều hướng trong trang.</p> <h3>6. Thẻ&nbsp;aside</h3> <p>&lt;aside&gt;&lt;/aside&gt;: thẻ&nbsp;aside được sử dụng&nbsp;để chứa những th&ocirc;ng tin b&ecirc;n cạnh nội dung ch&iacute;nh.</p> <h3>7. Thẻ&nbsp;figure</h3> <p>&lt;figure&gt;&lt;/figure&gt;: thẻ&nbsp;figure được d&ugrave;ng để x&aacute;c định c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan mạch lạc với nhau, như h&igrave;nh ảnh, sơ đồ, code v&agrave; thường được đi k&egrave;m với thẻ&nbsp;<strong>figcaption</strong> để chỉ một ch&uacute; th&iacute;ch.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ