Toán tử trong PHP

Khi bắt đầu học PHP bạn cần phải nắm vững các toán tử cũng như cách các toán tử được sử dụng để thực hiện so sánh, tính toán ... đối với biến và giá trị của biến.

- PHP chia các toán tử thành các nhóm sau

  • Toán tử số học
  • Toán tử gán
  • Toán tử so sánh
  • Toán tử tăng / giảm
  • Toán tử logic
  • Toán tử chuỗi
  • Toán tử mảng
  • Các toán tử gán có điều kiện

I. Toán tử số học

- Toán tử số học trong PHP  được sử dụng để thực hiện các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia ...

Toán tử Diễn tả Ví dụ
+ Phép cộng hai số $x + $y : 10 + 3 = 13
- Phép trừ $x - $y : 10 - 3 = 7
- Phép nhân $x * $y : 10 * 3 = 30
/ Phép chia $x / $y : 10 / 3 = 3,333333
% Phép chia lấy dư $x % $y : 10 % 3 = 1
** Luỹ thừa $x ** $y : 10 ** 3 = 1000

II. Toán tử gán

- Đây là toán tử thông dụng nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào, để gán giá trị cho một biến ta dùng dấu =, ngoài ra còn một số phép gán đặc biệt khác như là +=, -=, *=, /= ...

Toán tử Diễn tả Ví dụ
x = y Phép gán giá trị $x = 10
x += y Phép cộng x = x + y $x = 10; $x += 20; => $x = 30
x -= y Phép trừ x = x - y $x = 10; $x -= 5; => $x = 5
x *= y Phép nhân x = x * y $x = 10; $x *= 6; => $x = 60
x /= y Phép chia x = x / y $x = 10; $x /= 5; => $x = 2
x %= y Phép chia lấy dư x = x % y $x = 10; $x %= 4; => $x = 2

III. Toán tử so sánh

- Toán tử so sánh trong PHP được dùng để so sánh chuỗi hoặc số.

Toán tử Diễn tả Ví dụ
== So sánh bằng không cần quan tâm kiểu dữ liệu của biến. $x = 100;$y = "100"; $x==$y ==> Trả về: True
=== So sánh bằng vừa giá trị vừa kiểu dữ liệu. $x = 100; $y = "100"; $x===$y ==> Trả về: False
!= So sánh khác vừa giá trị vừa kiểu dữ liệu của biến $x = 100; $y = "100"; $x!=$y ==> Trả về: False
<> So sánh khác $x = 100; $y = "100"; $x<>$y ==> Trả về: False
!== So sánh khác không cần cùng kiểu dữ liệu $x = 100; $y = "100"; $x!==$y ==> Trả về: True
> So sánh lớn hơn $x = 100; $y = 50; $x>$y ==> Trả về: True
< So sánh nhỏ hơn $x = 100; $y = 50; $x < $y ==> Trả về: True
>= So sánh lớn hơn hoặc bằng $x = 100; $y = 50; $x >= $y ==> Trả về: True
<= So sánh nhỏ hơn hoặc bằng $x = 100; $y = 50; $x <= $y ==> Trả về: False
<=> So sánh kết hợp => Trả về 0 nếu 2 giá trị so sánh bằng nhau, trả về 1 nếu giá trị bên trái lớn hơn, trả về -1 nếu giá trị bên phải lớn hơn. $x = 5; $y = 10; $x<=>$y ==> Trả về: -1
$x = 10; $y = 10; $x<=>$y ==> Trả về: 0
$x = 10; $y = 5; $x<=>$y ==> Trả về: 1

IV. Toán tử tăng / giảm

- Toán tử tăng trong PHP được sử dụng để tăng giá trị của một biến.

- Toán tử giảm trong PHP được sử dụng để giảm giá trị của một biến.

Toán tử Diễn tả Ví dụ
++$x Tăng trước một giá trị, sau đó mới trả về. $x = 100; ++$x; ==> Trả về: 101
$x++ Tăng một giá trị sau khi được gọi $x = 100; $x++; ==> Trả về: 100
--$x Giảm trước một giá trị, sau đó mới trả về. $x = 100; --$x; ==> Trả về: 99
$x-- Giảm một giá trị sau khi được gọi $x = 100; $x--; ==> Trả về: 100

V. Toán tử logic

- Các toán tử logic được sử dụng để kết hợp các câu lệnh điều kiện.

Toán tử Diễn tả Ví dụ
and $x and $y : TRUE nếu $x và $y đều đúng

$x = 100;

$y = 50;

($x==100 and $y==50) ==> TRUE

or $x or $y : TRUE nếu 1 trong 2 $x hoặc $y đúng

$x = 100;

$y = 50;

($x==100 or $y==200) ==> TRUE

xor- $x xor $y : TRUE nếu 1 trong 2 $x hoặc $y đúng, nhưng không được cả 2 đều đúng.

$x = 100;

$y = 50;

($x==100 xor $y==50) ==> FALSE

&& $x && $y : TRUE nếu $x và $y đều đúng

$x = 100;

$y = 50;

($x==100 && $y==50) ==> TRUE

|| $x || $y : TRUE nếu 1 trong 2 $x hoặc $y đúng

$x = 100;

$y = 50;

($x==100 || $y==200) ==> TRUE

! !$x : TRUE nếu $x không phải TRUE

$x = 100;

($x!==90) ==> TRUE

VI. Toán tử chuỗi

- PHP có hai toán tử được thiết kế đặc biệt cho chuỗi.

Toán tử Diễn tả Ví dụ
. $txt1.$txt2: Nối chuỗi

$txt1 = "Xin chào ";

$txt2 = "kiemtientuweb.com";

$txt1.$txt2 ==> Trả về: Xin chào kiemtientuweb.com

.= $txt1.=$txt2: Thêm chuỗi $txt2 vào $txt1

$txt1 = "Xin chào ";

$txt2 = "kiemtientuweb.com";

$txt1.=$txt2 ==> Trả về: Xin chào kiemtientuweb.com

VII. Toán tử mảng

- Các toán tử mảng được sử dụng để so sánh các mảng.

Toán tử Diễn tả Ví dụ
+ $array1 + $array2: Nối mảng

$array1 = array("a" => "red", "b" => "green");

$array2 = array("c" => "blue", "d" => "yellow");

print_r($array1 + $array2)

==> Trả về: Array ( [a] => red [b] => green [c] => blue [d] => yellow )

== $array1 == $array2: So sánh 2 mảng, nếu 2 mảng có cùng cặp khoá và cùng cặp giá trị thì trả về TRUE và ngược lại.

$array1 = array("a" => "red", "b" => "green");

$array2 = array("c" => "blue", "d" => "yellow");

var_dump($array1 == $array2)

==> Trả về: FALSE

=== $array1 === $array2: So sánh 2 mảng, nếu 2 mảng có cùng cặp khoá và cùng cặp giá trị đồng thời phải cùng thứ tự và cùng kiểu thì trả về TRUE và ngược lại.

$array1 = array("a" => "red", "b" => "green");

$array2 = array("c" => "blue", "d" => "yellow");

var_dump($array1 === $array2)

==> Trả về: FALSE

!= $array1 != $array2: So sánh 2 mảng, nếu 2 mảng không bằng nhau thì trả về TRUE.

$array1 = array("a" => "red", "b" => "green");

$array2 = array("c" => "blue", "d" => "yellow");

var_dump($array1 != $array2)

==> Trả về: TRUE

<> $array1 <> $array2: So sánh 2 mảng, nếu 2 mảng khác nhau thì trả về TRUE.

$array1 = array("a" => "red", "b" => "green");

$array2 = array("c" => "blue", "d" => "yellow");

var_dump($array1 <> $array2)

==> Trả về: TRUE

!== $array1 !== $array2: So sánh 2 mảng, nếu 2 mảng khác nhau thì trả về TRUE.

$array1 = array("a" => "red", "b" => "green");

$array2 = array("c" => "blue", "d" => "yellow");

var_dump($array1 !== $array2)

==> Trả về: TRUE

VIII. Toán tử gán có điều kiện

-  Các toán tử gán có điều kiện dùng để gán một giá trị cho biến tùy thuộc vào các điều kiện.

Toán tử Diễn tả Ví dụ
?: Toán tử 3 ngôi

$x = 10;

$y = 5;

$z = ($x > $y) ? $x : $y

==> Tương đương: if($x > $y){ $z = $x } else { $z = $y }

?? Toán tử hợp nhất NULL

$x = 10;

$z = $x ?? 0;

==> Tương đương: if($x){ $z = $x } else { $z = 0 } // Nếu $x không tồn tại hoặc NULL thì $z = 0 và ngược lại.

Bài viết nên đọc

Trên đây là những kiến thức từ kinh nghiệm bản thân mình nên các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý cho mình thì hãy gửi vào đây, mình sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.

Ngoc Phuong

Ngoc Phuong - 67 bài viết - Đánh giá:

Có 2 cách học hiệu quả nhất, 1 là nói cho người khác biết thứ bạn mới học được, 2 là nói cho người khác biết thứ bạn sắp quên. Tôi mới học được rất nhiều thứ. Tôi cũng sắp quên rất nhiều thứ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai