Lập trình Web

Hướng dẫn tạo database trong phpMyAdmin XAMPP

phpMyAdmin là một công cụ khá hay thao tác trên giao diện web, trực quan trong việc tạo, thay đổi, xóa, ... dữ liệu MySQL...
Xem thêm...