Làm việc với kiểu dữ liệu Numbers trong PHP

Trong PHP cung cấp chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động, ví dụ nếu bạn gán một giá trị nguyên cho một biến, kiểu của biến đó sẽ tự động là một số nguyên. Sau đó, nếu bạn gán một chuỗi cho cùng một biến, kiểu sẽ thay đổi thành chuỗi. Điều này bạn phải chú ý, vì điều này có thể dẫn đến chương trình của bạn bị lỗi.

I. Số nguyên Integers trong PHP

- Một số nguyên là một số không có bất kỳ phần thập phân nào.

- Ví dụ 2, 256, -256, 10358, -179567 đều là số nguyên. Trong khi 7,56, 10,0, 150,67 là số thực(Float).

- Vì vậy kiểu dữ liệu số nguyên là một số không thập phân từ -2147483648 đến 2147483647. Giá trị lớn hơn (hoặc thấp hơn) giá trị này sẽ được lưu trữ dưới dạng số thực(Float) vì nó vượt quá giới hạn của một số nguyên(Integers).

Lưu ý: Ngay cả khi phép tính 4 * 2.5 là 10 thì kết quả vẫn được lưu trữ dưới dạng số thực(Float), vì một trong các toán hạng là số thực(Float) 2.5.

- Một số quy tắc cho số nguyên:

 • Một số nguyên phải có ít nhất một chữ số.
 • Một số nguyên không được có dấu thập phân.
 • Một số nguyên có thể là số dương hoặc số âm.
 • Số nguyên có thể được chỉ định ở ba định dạng: thập phân (dựa trên 10), thập lục phân (dựa trên 16 - tiền tố là 0x) hoặc bát phân (dựa trên 8 - tiền tố là 0).

- PHP cũng cung cấp một số function để kiểm tra một biến có phải là số nguyên không đó là: 

 • is_int()
 • is_integer()
 • is_long()

- Ví dụ

<?php
$x = 5985;
var_dump(is_int($x));

$x = 59.85;
var_dump(is_int($x));
?>

II. Số thực Float trong PHP

- Số thực là một số có dấu thập phân hoặc một số ở dạng số mũ.

- Ví dụ 2.0, 256.4, 10.358, 7.64E+5, 5.56E-5 đều là số thực.

- PHP cũng cung cấp một số function để kiểm tra một biến có phải là số thực không đó là: 

 • is_float()
 • is_double()

- Ví dụ

<?php
$x = 10.365;
var_dump(is_float($x));
?>

III. Chuỗi số Numerical Strings trong PHP

- Trong PHP cung cấp function is_numeric() để tìm xem biến đó là chuỗi hay là số. Nếu function trả về giá trị TRUE thì là kiểu số(Number), FALSE thì là kiểu chuỗi(String).

- Ví dụ

<?php
// Kiểm tra kiểu String hay Number 
$x = 5985;
var_dump(is_numeric($x)); // Trả về: bool(true)

echo "<br>";

$x = "5985";
var_dump(is_numeric($x)); // Trả về: bool(true)

echo "<br>";

$x = "59.85" + 100;
var_dump(is_numeric($x)); // Trả về: bool(true)

echo "<br>";

$x = "Hello";
var_dump(is_numeric($x)); // Trả về: bool(false)
?> 

 

IV. Ép kiểu dữ liệu trong PHP

- Trong một chương trình nào đó đôi khi bạn cần chuyển đổi kiểu dữ liệu để dể tính toán thì PHP có cung cấp function để bạn làm việc đó.

- Ví dụ function (int), (integer) hoặc intval() thường được sử dụng để chuyển đổi một giá trị thành một số nguyên. Tương tự như số nguyên thì số thực cũng có function (float) để ép kiểu.

- Ví dụ 

<?php
// Chuyển kiểu dữ liệu từ float sang int 
$x = 23465.768;
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;
 
echo "<br>";

// Chuyển kiểu dữ liệu từ string sang int 
$x = "23465.768";
$int_cast = (int)$x;
echo $int_cast;

// Function intval() trả về số nguyên nếu thành công, trả về 0 nếu thất bại. Nếu bạn truyền vào một mảng rỗng thì sẽ trả về 0, mảng không rỗng sẽ trả về 1.

echo intval(42);           // 42
echo intval(4.2);           // 4
echo intval('42');          // 42
echo intval('+42');          // 42
echo intval('-42');          // -42
echo intval(042);           // 34
echo intval('042');          // 42
echo intval(1e10);          // 1410065408
echo intval('1e10');         // 1
echo intval(0x1A);          // 26
echo intval(42000000);        // 42000000
echo intval(4200000000000000000);  // 0
echo intval('4200000000000000000'); // 2147483647
echo intval(42, 8);          // 42
echo intval('42', 8);         // 34
echo intval(array());         // 0
echo intval(array('hello', 'word'));   // 1

?> 

Bài viết nên đọc

Trên đây là những kiến thức từ kinh nghiệm bản thân mình nên các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn có góp ý cho mình thì hãy gửi vào đây, mình sẵn sàng nhận ý kiến đóng góp từ các bạn.

Ngoc Phuong

Ngoc Phuong - 82 bài viết - Đánh giá:

Có 2 cách học hiệu quả nhất, 1 là nói cho người khác biết thứ bạn mới học được, 2 là nói cho người khác biết thứ bạn sắp quên. Tôi mới học được rất nhiều thứ. Tôi cũng sắp quên rất nhiều thứ.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai