Những đơn vị đo khối lượng như tấn, tạ, yến, kilogam, ... chắc là đã quá quen thuộc với nhiều người, vậy ngoài những đơn vị đo khối lượng kể trên thì còn những đơn vị nào khác, cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé.

<h2>I. Đơn vị đo khối lượng l&agrave; g&igrave;?</h2> <h3>1. Đơn vị l&agrave; g&igrave;?</h3> <p>Đơn vị l&agrave; 1 đại lượng d&ugrave;ng để đo, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như vật l&yacute;, to&aacute;n học, ... v&agrave; trong cuộc sống hằng ng&agrave;y.</p> <p>V&iacute; dụ:</p> <ul> <li>Đơn vị đo độ d&agrave;i: km, m, cm, ...</li> <li>Đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, ...</li> </ul> <h3>2. Khối lượng l&agrave; g&igrave;?</h3> <p>Khối lượng l&agrave; lượng chất của một vật khi ta c&acirc;n được.&nbsp;</p> <p>V&iacute; dụ: Khối lượng bao muối l&agrave; lượng muối trong bao v&agrave; bao b&igrave;.</p> <h3>3. Đơn vị đo khối lượng l&agrave; g&igrave;?</h3> <p>Đơn vị đo khối lượng l&agrave; một đơn vị d&ugrave;ng để c&acirc;n một vật n&agrave;o đ&oacute; cụ thể. Đối với độ lớn khối lượng của một vật kh&aacute;c nhau th&igrave; sẽ sử dụng đơn vị đo khối lượng tương ứng để mi&ecirc;u tả độ nặng nhẹ của vật đ&oacute;.</p> <p>V&iacute; dụ: Một con lợn nặng 20 kg, đơn vị đo khối lượng l&agrave; kilogam, k&iacute; hiệu l&agrave; kg.</p> <h2>II. Bảng đơn vị đo khối lượng</h2> <h3>1. Danh s&aacute;ch bảng đơn vị đo khối lượng</h3> <p>Tuỳ v&agrave;o k&iacute;ch thước của một vật hay khối lượng của vật đ&oacute; m&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ d&ugrave;ng đơn vị đo khối lượng tương ứng, cho n&ecirc;n dưới đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch bảng đơn vị đo khối lượng đầy đủ cần phải nắm.</p> <p>Danh s&aacute;ch bảng đơn vị đo khối lượng bao gồm:</p> <ul> <li><strong>Tấn</strong>: c&aacute;ch gọi l&agrave; tấn</li> <li><strong>Tạ</strong>: c&aacute;ch gọi l&agrave; tạ</li> <li><strong>Yến</strong>: c&aacute;ch gọi l&agrave; yến</li> <li><strong>Kg</strong>: c&aacute;ch gọi l&agrave; ki l&ocirc; gam</li> <li><strong>Hg</strong>: c&aacute;ch gọi l&agrave; h&eacute;c t&ocirc; gam</li> <li><strong>Dag</strong>: c&aacute;ch gọi l&agrave; đề ca gam</li> <li><strong>g</strong>: c&aacute;ch gọi l&agrave; gam</li> </ul> <h3>2. Bảng chuyển đổi khối lượng đơn vị đo</h3> <p>Để c&oacute; dể thể hiểu hơn m&igrave;nh sẽ cung cấp cho bạn bảng chuyển đổi khối lượng giữa c&aacute;c đơn vị đo.</p> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:100%"> <tbody> <tr> <td colspan="3" rowspan="1">Lớn hơn ki l&ocirc; gam</td> <td>Ki l&ocirc; gam</td> <td colspan="3" rowspan="1">Nhỏ hơn ki l&ocirc; gam</td> </tr> <tr> <td>Tấn</td> <td>Tạ</td> <td>Yến</td> <td>Kg</td> <td>hg</td> <td>dag</td> <td>g</td> </tr> <tr> <td>1 tấn</td> <td>1 tạ</td> <td>1 yến</td> <td>1 kg</td> <td>1 hg</td> <td>1 dag</td> <td>1 g</td> </tr> <tr> <td>= 10 tạ</td> <td>= 10 yến</td> <td>= 10 kg</td> <td>= 10 hg</td> <td>= 10 dag</td> <td>= 10 g</td> <td>&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>= 1000 kg</td> <td>= 100 kg</td> <td>= 10000 g</td> <td>= 1000 g</td> <td>= 100 g</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>Với bảng chuyển đổi đơn vị đo khối lượng ở tr&ecirc;n th&igrave; bạn c&oacute; thể dể d&agrave;ng chuyển đổi đơn vị đo khối lượng, tuy nhi&ecirc;n bạn cần lưu &yacute; rằng đối với một đơn vị đo khối lượng n&agrave;y sẽ gấp 10 lần đơn vị đo khối lượng ở sau n&oacute; v&agrave; cứ như thế ở đằng sau c&agrave;ng xa th&igrave; bạn cứ gấp 10 lần l&ecirc;n cho đến đơn vị cần chuyển đến.&nbsp;</p> <p>V&iacute; dụ minh họa: 1 tấn = 10 tạ,&nbsp;1 tấn = 100 yến,&nbsp;1 tấn = 1000 kg,&hellip;</p> <p>Như vậy l&agrave; m&igrave;nh đ&atilde; chia sẻ cho bạn về danh s&aacute;ch c&aacute;c đơn vị đo khối lượng cũng như đơn vị đo khối lượng l&agrave; g&igrave;, hy vọng b&agrave;i viết n&agrave;y sẽ hữu &iacute;ch đối với bạn.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ