Có thể nói Blockchain là một phát minh vĩ đại của nhân loại, nó sẽ là công nghệ trong tương lai vì nó không chỉ được ứng dụng trong Bitcoin mà còn rất nhiều lĩnh vực khác. Cùng tìm hiểu Blockchain là gì nhé!

<h2>I. T&igrave;m hiểu về c&ocirc;ng nghệ&nbsp;Blockchain</h2> <h3>1.&nbsp;Blockchain l&agrave; g&igrave;?</h3> <p>Blockchain l&agrave; một c&ocirc;ng nghệ chuỗi - khối hay l&agrave; <strong>một hệ cơ sở dữ liệu</strong> cho ph&eacute;p truyền tải dữ liệu v&agrave; được li&ecirc;n kết với nhau nhờ <strong>m&atilde; ho&aacute;</strong>.</p> <p>Blockchain lưu <strong>trữ dữ liệu dưới dạng khối</strong>, khi dữ liệu được lưu v&agrave;o một khối th&igrave; sẽ được đ&oacute;ng g&oacute;i&nbsp;v&agrave; <strong>kho&aacute; lại bằng thuật to&aacute;n</strong> m&atilde; ho&aacute;. Dữ liệu sau khi được kho&aacute; sẽ th&ocirc;ng thể thay đổi được nữa.&nbsp;C&aacute;c khối khi được tạo ra sẽ được li&ecirc;n hết với nhau th&agrave;nh một chuỗi.</p> <p>Hiện nay Blockchain đ&atilde; ph&aacute;t triển qua c&aacute;c&nbsp;phi&ecirc;n bản:&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Blockchain 1.0</strong>: ứng dụng chủ yếu l&agrave; tiền điện tử như Bitcoin, ...</li> <li><strong>Blockchain 2.0</strong>: cho ph&eacute;p c&acirc;y dựng c&aacute;c dứng dụng li&ecirc;n quan đến t&agrave;i ch&iacute;nh như l&agrave;<strong> hợp đồng th&ocirc;ng minh</strong>.</li> <li><strong>Blockchain 3.0</strong>: cho ph&eacute;p x&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh gi&aacute;m s&aacute;t, điều h&agrave;nh cho nhiều&nbsp;lĩnh vực từ y&nbsp;tế đến gi&aacute;o dục, bầu cử, thương mại điện tử ...</li> </ul> <h2>II. C&aacute;c đặc t&iacute;nh&nbsp;của Blockchain</h2> <h3>1. Dữ liệu ph&acirc;n t&aacute;n, phi tập trung</h3> <p>M&ocirc; h&igrave;nh lưu trữ&nbsp;dữ liệu ng&agrave;y nay ch&uacute;ng ta vẫn đang được sử dụng l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh lưu trữ dữ liệu tập trung c&oacute; nghĩa l&agrave; tất cả c&aacute;c th&ocirc;ng tin giao dịch sẽ được lưu ở hệ thống m&aacute;y chủ tập trung ở một nơi n&agrave;o đ&oacute;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="blockchain" src="/ckfinder/userfiles/images/blockchain/blockchain-1.webp" style="height:277px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://www.binance.com/en/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&amp;ref=CPA_00O69D3150" rel="sponsored" target="_blank">Mua Bitcoin tại đ&acirc;y!</a></strong></p> <p>Dữ liệu được<strong> lưu trữ tập trung</strong> n&ecirc;n khi xảy ra sự cố như động đất, s&oacute;ng thần hay bị c&aacute;c hacker tấn c&ocirc;ng th&igrave; dữ liệu c&oacute; <strong>khả năng bị mất rất cao</strong>. <strong>Blockchain</strong> ra đời để <strong>giải quyết vấn đề</strong> n&agrave;y.</p> <p>Blockchain sử dụng m&ocirc; h&igrave;nh lưu trữ <strong>dữ liệu ph&acirc;n t&aacute;n</strong> c&oacute; nghĩa l&agrave; thay v&igrave; dữ liệu được lưu trữ tập trung ở một m&aacute;y chủ th&igrave; dữ liệu sẽ được lưu ở tất cả c&aacute;c&nbsp;m&aacute;y t&iacute;nh đ&atilde; tham gia hệ thống mạng blockchain. Như vậy khi xảy ra sự cố như động đất, s&oacute;ng thần ở trong một khu vực hay một quốc gia th&igrave; dữ liệu vẫn kh&ocirc;ng mất đi v&agrave; rất<strong> dể kh&ocirc;i phục</strong>&nbsp;v&igrave; trước đ&oacute; dữ liệu&nbsp;đ&atilde; được lưu ở c&aacute;c m&aacute;y t&iacute;nh kh&aacute;c khắp nơi tr&ecirc;n thế giới rồi.</p> <p style="text-align:center"><img alt="blockchain la gi" src="/ckfinder/userfiles/images/blockchain/blockchain-2.webp" style="height:276px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://www.binance.com/en/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&amp;ref=CPA_00O69D3150" rel="sponsored" target="_blank">Mua Bitcoin tại đ&acirc;y!</a></strong></p> <p>Blockchain ch&iacute;nh l&agrave; một m&ocirc; h&igrave;nh <strong>mạng m&aacute;y t&iacute;nh ngang h&agrave;ng</strong> Peer to Peer(P2P) trong đ&oacute; mỗi m&aacute;y t&iacute;nh tham gia trong mạng lưới n&agrave;y được gọi l&agrave; một <strong>node</strong>, tất cả c&aacute;c node đều c&oacute; chức năng v&agrave; quyền hạn như nhau. Hệ thống <strong>tồn tại dựa tr&ecirc;n số đ&ocirc;ng</strong>, c&agrave;ng nhiều m&aacute;y t&iacute;nh tham gia th&igrave; hệ thống c&agrave;ng kh&oacute; bị hack v&agrave; khả năng bảo mật sẽ tốt hơn.</p> <h3>2. Sử dụng cơ chế đồng thuận phi tập trung</h3> <p>Đ&acirc;y l&agrave; t&iacute;nh chất đặc biệt gi&uacute;p Blockchain thật sự l&agrave; một c&ocirc;ng nghệ của sự minh bạch.</p> <p style="text-align:center"><img alt="phi tap trung" src="/ckfinder/userfiles/images/blockchain/blockchain-3.webp" style="height:292px; width:600px" /></p> <p>V&iacute; dụ khi Bob chuyển tiền cho Alice th&igrave; bị hacker tấn c&ocirc;ng nhằm mục đ&iacute;ch chiếm đoạt&nbsp;số tiền đ&oacute;, tuy nhi&ecirc;n v&igrave; kh&ocirc;ng được tất cả mọi người c&ograve;n lại trong hệ thống Blockchain&nbsp;đồng thuận&nbsp;n&ecirc;n hacker kh&ocirc;ng thể đạt được mục đ&iacute;ch.</p> <p>Khi một giao dịch diễn ra th&igrave; th&ocirc;ng tin sẽ&nbsp;được lưu lại ở một khối mới v&agrave; được m&atilde; ho&aacute; lại, kh&ocirc;ng thể sửa được nữa.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n cơ chế đồng thuận vẫn c&oacute; nhược điểm đ&oacute; l&agrave; khả năng xảy ra cuộc <strong>tấn c&ocirc;ng 51%</strong>, bởi v&igrave; hệ thống ra quyết định dựa tr&ecirc;n nh&oacute;m đa số c&oacute; c&ugrave;ng &yacute; kiến với nhau n&ecirc;n nếu ai đ&oacute; sỡ hữu 51% số node trong hệ thống th&igrave; người đ&oacute; c&oacute; thể <strong>thao t&uacute;ng được hệ thống</strong>. Đương nhi&ecirc;n điều n&agrave;y rất kh&oacute; xảy ra trong thực tế bởi v&igrave; để chiếm được 51% của một hệ thống lớn th&igrave; v&ocirc; c&ugrave;ng tốn k&eacute;m, hơn nữa nếu ai đ&oacute; chiếm được 51% th&igrave; sẽ vi phạm t&iacute;nh đồng thuận v&agrave; dữ liệu ph&acirc;n t&aacute;n của blockchain, n&ecirc;n sẽ c&oacute; biện ph&aacute;p ngăn chặn tức th&igrave;.</p> <h3>3. Dữ liệu bất biến v&agrave; minh bạch kh&ocirc;ng thể thay đổi</h3> <p style="text-align:center"><img alt="thuat toan bam hash" src="/ckfinder/userfiles/images/blockchain/blockchain-4.webp" style="height:231px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://www.binance.com/en/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&amp;ref=CPA_00O69D3150" rel="sponsored" target="_blank">Mua Bitcoin tại đ&acirc;y!</a></strong></p> <p>C&ocirc;ng nghệ Blockchain sử dụng kết hợp <strong>thuật to&aacute;n băm</strong> v&agrave; <strong>m&atilde; ho&aacute; bất đối xứng</strong> để đảm bảo dữ liệu của n&oacute; l&agrave; bất biến v&agrave; kh&ocirc;ng thể thay đổi được.</p> <h2>III. Cấu tr&uacute;c của Blockchain</h2> <h3>1. Cấu tr&uacute;c của khối</h3> <p style="text-align:center"><img alt="ma bam" src="/ckfinder/userfiles/images/blockchain/blockchain-5.webp" style="height:485px; width:600px" /></p> <p>Một khối trong Blockchain sẽ gồm c&aacute;c th&agrave;nh phần cơ bản sau:</p> <ul> <li>M&atilde; băm: m&atilde; đại diện cho khối đ&oacute;, mỗi khối mỗi m&atilde; ri&ecirc;ng biệt.</li> <li>Dữ liệu giao dịch: đoạn văn bản hay file dữ liệu bất kỳ, nội dung giao dịch ...</li> <li>Dấu thời gian: mốc thời gian m&agrave; khối được tạo ra</li> <li>M&atilde; băm khối trước: đ&acirc;y l&agrave; m&atilde; băm của khối trước d&ugrave;ng để li&ecirc;n kết c&aacute;c khối lại với nhau th&agrave;nh một chuỗi li&ecirc;n kết m&agrave; kh&ocirc;ng ai c&oacute; thể ph&aacute; vỡ được.</li> </ul> <h3>2. Cơ chế li&ecirc;n kết c&aacute;c khối</h3> <p style="text-align:center"><img alt="co che lien ket trong blockchain" src="/ckfinder/userfiles/images/blockchain/blockchain-6.webp" style="height:242px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><strong><a href="https://www.binance.com/en/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&amp;ref=CPA_00O69D3150" rel="sponsored" target="_blank">Mua Bitcoin tại đ&acirc;y!</a></strong></p> <p>C&aacute;c khối li&ecirc;n kết với nhau theo phương thức <strong>khối sau</strong> sẽ <strong>lưu m&atilde; của khối trước</strong> v&agrave; cứ li&ecirc;n tiếp như vậy.&nbsp;</p> <p>Nếu một hacker&nbsp;cố t&igrave;nh&nbsp;thay đổi nội dung của một khối&nbsp;trong hệ thống th&igrave; lập tức m&atilde; băm của khối đ&oacute; cũng sẽ thay đổi theo trong khi khối sau n&oacute; đ&atilde; lưu m&atilde; băm cũ trước đ&oacute;. Do vậy m&atilde; băm mới của khối đ&oacute; sẽ trở n&ecirc;n kh&ocirc;ng hợp lệ v&agrave; chuỗi li&ecirc;n kết sẽ bị đứt. C&aacute;ch duy nhất để m&atilde; băm mới đ&oacute; hợp lệ lại th&igrave;&nbsp;hacker&nbsp;đ&oacute; phải&nbsp;cập nhật m&atilde; băm mới cho khối sau n&oacute; v&agrave; phải cập nhật li&ecirc;n tục&nbsp;cho tất cả c&aacute;c khối tiếp theo nữa. V&agrave; v&igrave; Blockchain c&oacute; cơ chế đồng thuận phi tập trung n&ecirc;n hacker&nbsp;phải cập nhật kh&ocirc;ng chỉ tr&ecirc;n một node m&agrave; phải cập nhật 51% tr&ecirc;n tổng số node trong hệ thống th&igrave; l&uacute;c đấy mới thay đổi th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <h3>3. H&agrave;m&nbsp;băm(hash)</h3> <p>H&agrave;m băm(hash) thực chất l&agrave; <strong>kỹ thuật x&aacute;o trộn m&atilde; nhị ph&acirc;n</strong> của dữ liệu kỹ thuật số sao cho dữ liệu ban đầu trở th&agrave;nh một chuỗi k&yacute; tự kh&ocirc;ng tr&ugrave;ng lặp. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch người ta tạo ra m&atilde; định danh cho mỗi khối trong chuỗi Blockchain.</p> <p>C&aacute;c thuật to&aacute;n phổ biến tạo m&atilde; băm</p> <ul> <li>MD5: 128 bit, độ d&agrave;i chuỗi 32, k&eacute;m an to&agrave;n</li> <li>SHA256: 256 bit, độ d&agrave;i chuỗi 64, an to&agrave;n cao. Bitcoin cũng đang sử dụng thuật to&aacute;n băm n&agrave;y.</li> </ul> <p>Ngo&agrave;i h&agrave;m băm th&igrave; blockchain c&ograve;n sử dụng c&ocirc;ng nghệ m&atilde; ho&aacute; kh&aacute;c nữa l&agrave; m&atilde; ho&aacute; kho&aacute; c&ocirc;ng khai(RSA) hay c&ograve;n gọi l&agrave; cặp kho&aacute; c&ocirc;ng khai - b&iacute; mật.&nbsp;</p> <ul> </ul> <h2>IV. Ứng dụng của Blockchain trong thực tiễn</h2> <p>Ngo&agrave;i Bitcoin ra th&igrave; Blockchain được ứng dụng để thực hiện c&aacute;c bản ghi dữ liệu sự kiện, hồ sơ y tế, quản l&yacute; hộ tịch, quản l&yacute; giao dịch, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, hay trong c&aacute;c cuộc bầu cử bỏ phiếu.</p> <p>Một số ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp m&agrave; c&ocirc;ng nghệ Blockchain c&oacute; thể t&aacute;c động đến như:</p> <ul> <li>C&ocirc;ng nghệ &ocirc; t&ocirc; Automotive (Automotive)</li> <li>Chế tạo (Manufacturing)</li> <li>C&ocirc;ng nghệ, truyền th&ocirc;ng v&agrave; viễn th&ocirc;ng (Tech, media &amp; Telecommunications)</li> <li>Dịch vụ t&agrave;i ch&iacute;nh (Financial Services)</li> <li>Nghệ thuật &amp; Giải tr&iacute; (Art &amp; Recreation)</li> <li>Chăm s&oacute;c sức khỏe (Healthcare)</li> <li>Bảo hiểm (Insurance)</li> <li>B&aacute;n lẻ (Retail)</li> <li>Khu vực c&ocirc;ng (Public Sector)</li> <li>Bất động sản (Property)</li> <li>N&ocirc;ng nghiệp (Agricultural)</li> <li>Khai th&aacute;c (Mining)</li> <li>Vận tải v&agrave; Logistics (Transport &amp; Logistics)</li> <li>C&ocirc;ng tr&igrave;nh hạ tầng kỹ thuật (Utility)</li> </ul>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ