Các mặt hàng đồ cũ Đà Nẵng được nhiều người săn đón do có giá thành rẻ hơn nhưng chất lượng lại tương đương với đồ mới. Những món đồ cũ sau khi được mua về, chỉ cần lau chùi, sơn phủ lại là có ngày một món đồ như mới. Thậm chí có nhiều món đồ mới 80% trở lên thì không cần sơn sửa gì nhiều, có thể trực tiếp sử dụng. 

<p>Chợ đồ cũ Đ&agrave; Nẵng cũng l&agrave; nơi tập trung kh&aacute; nhiều sản phẩm độc đ&aacute;o, lạ mắt, l&agrave; điểm đến thường xuy&ecirc;n của những t&iacute;n đồ ưa th&iacute;ch sự kh&aacute;c biệt. Quan trọng l&agrave;, người mua phải c&oacute; mắt nh&igrave;n để chọn lựa được m&oacute;n đồ ưa th&iacute;ch với chất lượng cao v&agrave; gi&aacute; cả phải chăng.</p> <h2>I. Cửa h&agrave;ng đồ cũ Đ&agrave; Nẵng uy t&iacute;n</h2> <p>Đồ cũ được chia l&agrave;m hai nh&oacute;m ch&iacute;nh l&agrave; đồ cũ đ&atilde; qua sử dụng v&agrave; đồ thanh l&yacute; chưa sử dụng. Nh&oacute;m đồ cũ đ&atilde; qua sử dụng chia th&agrave;nh nhiều mức độ kh&aacute;c nhau như đồ mới 90%, mới 80%,... đồ c&agrave;ng mới th&igrave; gi&aacute; c&agrave;ng cao.</p> <p>Đồ cũ c&oacute; xuất xứ từ c&aacute;c thương hiệu cao cấp, đồ nhập khẩu gi&aacute; cũng cao hơn h&agrave;ng nội địa. Đồ thanh l&yacute; chưa qua sử dụng thường l&agrave; c&aacute;c m&oacute;n đồ bị lỗi thời, mẫu m&atilde; cũ hoặc h&agrave;ng trưng b&agrave;y thanh l&yacute;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồ cũ như mới được săn lùng nhanh chóng" src="/ckfinder/userfiles/images/do-cu-da-nang/do-cu-da-nang-1.webp" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>Một cửa h&agrave;ng đồ cũ uy t&iacute;n sẽ cung cấp th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c từng loại sản phẩm để người mua nắm được th&ocirc;ng tin v&agrave; đưa ra lựa chọn đ&uacute;ng đắn khi mua.</p> <p>Người mua c&oacute; thể lượn qua cửa h&agrave;ng đồ cũ Đ&agrave; Nẵng - <a href="https://chodocudanang.com/" target="_blank">đồ cũ Thi&ecirc;n Tiến</a> tại số 10 Nguyễn Khoa Chi&ecirc;m - Cẩm Lệ - Đ&agrave; Nẵng để chọn cho m&igrave;nh những m&oacute;n đồ cũ đủ chủng loại.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Đồ cũ Thiên Tiến đa dạng chủng loại, mẫu mã" src="/ckfinder/userfiles/images/do-cu-da-nang/do-cu-da-nang-2.webp" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>Website ch&iacute;nh thức của cửa h&agrave;ng đồ cũ Thi&ecirc;n Tiến l&agrave;:</p> <ul> <li><strong>https://docuthientien.com</strong></li> <li><strong><a href="https://chodocudanang.com" target="_blank">https://chodocudanang.com</a></strong></li> </ul> <p>Nếu kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể v&agrave;o đ&acirc;y để tham khảo chọn lựa. Tuy nhi&ecirc;n, do mặt h&agrave;ng mua b&aacute;n mỗi ng&agrave;y kh&aacute; nhiều n&ecirc;n kh&ocirc;ng cập nhật kịp thời hết tất cả. Kh&aacute;ch h&agrave;ng n&ecirc;n đến trực tiếp cửa h&agrave;ng để xem v&agrave; kiểm tra sản phẩm thực tế.</p> <p>Li&ecirc;n hệ ngay</p> <ul> <li>Đồ cũ Thi&ecirc;n Tiến - Mua b&aacute;n thanh l&yacute; đồ cũ Đ&agrave; Nẵng uy t&iacute;n chất lượng</li> <li>Hotline: 0905 727 082</li> <li>Địa chỉ: số 10 Nguyễn Khoa Chi&ecirc;m, quận Cẩm Lệ, th&agrave;nh phố Đ&agrave; Nẵng</li> </ul> <h2>II. Kinh nghiệm chọn gi&aacute; ph&ugrave; hợp với đồ cũ</h2> <p>Khi mua đồ cũ, cần c&acirc;n nhắc về gi&aacute; cả v&agrave; mức độ ph&ugrave; hợp của gi&aacute; cả với chất lượng sản phẩm.&nbsp;</p> <ul> <li>Đồ mới hơn, gi&aacute; sẽ cao hơn</li> <li>H&agrave;ng ngoại nhập gi&aacute; đắt hơn</li> <li>Đồ cổ, h&agrave;ng độc lạ gi&aacute; cao hơn h&agrave;ng phổ th&ocirc;ng</li> <li>Đồ đa t&iacute;nh năng gi&aacute; cao hơn đơn t&iacute;nh năng</li> <li>So s&aacute;nh gi&aacute; đồ cũ với gi&aacute; thị trường đồ mới, sau đ&oacute; ước lượng mức độ cũ bao nhi&ecirc;u phần trăm (%) để c&oacute; nhận định đ&uacute;ng v&agrave; thương lượng gi&aacute; với người b&aacute;n.</li> </ul> <h3>1. Chọn mua đồ cũ kh&ocirc;ng n&ecirc;n chỉ dựa v&agrave;o h&igrave;nh thức</h3> <p>V&igrave; l&agrave; đồ cũ n&ecirc;n ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể y&ecirc;u cầu n&oacute; phải c&oacute; h&igrave;nh thức v&agrave; mẫu m&atilde; đẹp đẽ theo xu hướng hiện tại. Người chơi hệ đồ cũ thường ch&uacute; trọng v&agrave;o độ bền v&agrave; t&iacute;nh ứng dụng của n&oacute; hơn l&agrave; vẻ ngo&agrave;i h&agrave;o nho&aacute;ng.</p> <p>Những mẫu m&atilde; chạy theo thời thượng rất kh&oacute; kiếm được trong c&aacute;c cửa h&agrave;ng đồ cũ. Ngược lại, những m&oacute;n đồ độc đ&aacute;o, cũ m&agrave; bền mới l&agrave; lựa chọn l&yacute; tưởng khi mua đồ đ&atilde; qua sử dụng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="thanh ly do cu da nang" src="/ckfinder/userfiles/images/do-cu-da-nang/do-cu-da-nang-3.webp" style="height:329px; width:600px" /></p> <p>Đồ gỗ, nội thất rất dễ để sơn sửa lại, đ&aacute;nh lừa người mua. Khi mua h&agrave;ng, người mua cần ch&uacute; &yacute; kiểm tra kỹ chất lượng, c&aacute;c vết nứt, mối h&agrave;n, đầu nối.</p> <p>Lắc nhẹ để kiểm tra độ vững chắc, cạy nhẹ mặt b&agrave;n để kiểm tra chất lượng v&aacute;n gỗ c&oacute; bị vụn mọt, g&otilde; nhẹ l&ecirc;n mặt để kiểm tra gỗ tốt hay xấu l&agrave; những mẹo cần nắm khi mua đồ cũ bằng gỗ.</p> <h3>2. Mua đồ cũ dựa v&agrave;o độ bền của chất liệu</h3> <p>Mỗi loại chất liệu sẽ c&oacute; tuổi thọ sử dụng kh&aacute;c nhau. Đồ cũ vốn đ&atilde; qua sử dụng, n&ecirc;n nếu muốn sử dụng tiếp được l&acirc;u hơn sau khi mua về, người mua n&ecirc;n c&acirc;n nhắc chọn lựa chất liệu của sản phẩm cho ph&ugrave; hợp.</p> <ul> <li>Đồ điện tử n&ecirc;n chọn sản phẩm của c&aacute;c thương hiệu nổi tiếng, linh kiện tốt th&igrave; thời gian sử dụng được l&acirc;u hơn.</li> <li>C&aacute;c sản phẩm từ gỗ nguy&ecirc;n, nh&ocirc;m, inox, sắt c&oacute; độ bền cao hơn so với đồ nhựa, vải, gỗ v&aacute;n &eacute;p, k&iacute;nh,...</li> </ul> <h3>3. Tham khảo th&ocirc;ng tin từ nhiều nguồn</h3> <p>Chẳng ai ngay từ đầu đ&atilde; l&agrave; chuy&ecirc;n gia trong mọi lĩnh vực cho n&ecirc;n việc tham khảo th&ocirc;ng tin l&agrave; cần thiết. Đặt c&acirc;u hỏi trong c&aacute;c hội nh&oacute;m trong mạng x&atilde; hội, hỏi người th&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; sẽ gi&uacute;p người mua c&oacute; được c&aacute;c th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c hơn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="do cu thien tien" src="/ckfinder/userfiles/images/do-cu-da-nang/do-cu-da-nang-4.webp" style="height:450px; width:600px" /></p> <p>Chọn đ&uacute;ng cửa h&agrave;ng đồ cũ Đ&agrave; Nẵng uy t&iacute;n gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; được sản phẩm chất lượng đ&uacute;ng với gi&aacute; tiền v&agrave; dịch vụ vận chuyển ưu đ&atilde;i. Chọn đ&uacute;ng loại sản phẩm, đ&uacute;ng c&ocirc;ng dụng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp l&agrave; điều m&agrave; mọi người mua h&agrave;ng lu&ocirc;n hướng đến. Đừng ngần ngại hỏi thăm &yacute; kiến những người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n trước khi quyết định mua h&agrave;ng nh&eacute;.</p> <h3>4. Đồ cũ cũng cần ch&uacute; &yacute; thời gian bảo h&agrave;nh của sản phẩm</h3> <p>Nhiều nh&agrave; cung cấp đồ cũ lấy l&yacute; do l&agrave; đồ đ&atilde; cũ n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; thời hạn bảo h&agrave;nh. Tuy nhi&ecirc;n, những m&oacute;n đồ cũ c&oacute; tỷ lệ phần trăm độ mới ở mức 90%, 80% cần một thời gian cam kết bảo h&agrave;nh. B&igrave;nh thường đồ mới 100% bảo h&agrave;nh từ 6 th&aacute;ng - 12 th&aacute;ng - 24 th&aacute;ng t&ugrave;y loại th&igrave; độ mới giảm c&ograve;n 90% hay 80% cũng n&ecirc;n c&oacute; thời gian bảo h&agrave;nh tương ứng ph&ugrave; hợp.</p> <p style="text-align:center"><img alt="thanh ly do cu da nang" src="/ckfinder/userfiles/images/do-cu-da-nang/do-cu-da-nang-6.webp" style="height:326px; width:600px" /></p> <p>Một cửa h&agrave;ng đồ cũ đưa ra thời gian bảo h&agrave;nh cho thấy được mức độ uy t&iacute;n v&agrave; cam kết về chất lượng về sản phẩm m&agrave; họ đưa ra. Người mua đồ cũ n&ecirc;n lưu &yacute; c&acirc;n nhắc điều n&agrave;y trước khi mua h&agrave;ng.</p> <ul> </ul> <h3>5. C&acirc;n nhắc đến thời hạn sử dụng của sản phẩm</h3> <p>Khi chọn mua đồ cũ, ch&uacute;ng ta đều hiểu rằng, những m&oacute;n đồ đ&atilde; qua sử dụng c&agrave;ng l&acirc;u th&igrave; tuổi thọ c&agrave;ng &iacute;t, thời gian ch&uacute;ng ta sử dụng n&oacute; sau khi mua về c&agrave;ng ngắn lại.</p> <p>Những m&oacute;n đồ n&agrave;y gi&aacute; b&aacute;n sẽ thấp dần theo thời gian. Khi mua h&agrave;ng, người mua cần dự đo&aacute;n được n&oacute; đ&atilde; qua sử dụng bao l&acirc;u, c&ograve;n c&oacute; thể sử dụng bao l&acirc;u, rồi mới xem x&eacute;t đến độ ph&ugrave; hợp với gi&aacute; tiền v&agrave; chọn mua.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="do cu da nang" src="/ckfinder/userfiles/images/do-cu-da-nang/do-cu-da-nang-5.webp" style="height:300px; width:600px" /></p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, cũng c&oacute; m&oacute;n đồ d&ugrave;ng c&agrave;ng l&acirc;u lại c&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; trị, gi&aacute; b&aacute;n v&igrave; thế cũng sẽ cao hơn. Người mua n&ecirc;n c&acirc;n nhắc mục đ&iacute;ch mua h&agrave;ng nhiều hơn để chọn đ&uacute;ng m&oacute;n đồ với gi&aacute; hợp l&yacute;. Mua đồ cũ để chọn được những sản phẩm tốt với gi&aacute; hời chứ kh&ocirc;ng phải mang về một m&oacute;n c&ograve;n đắt hơn cả gi&aacute; thị trường đồ mới</p> <h3>6. Lưu &yacute; kiểm tra th&ocirc;ng số của sản phẩm</h3> <p>Đối với đồ điện tử, điện lạnh, cần kiểm tra điện năng ti&ecirc;u thụ v&agrave; c&ocirc;ng năng của n&oacute;. Nếu c&oacute; thể, người mua n&ecirc;n y&ecirc;u cầu thử vận h&agrave;nh sản phẩm tại cửa h&agrave;ng trước khi mua.</p> <p style="text-align:center"><img alt="thu mua do cu da nang" src="/ckfinder/userfiles/images/do-cu-da-nang/do-cu-da-nang-7.webp" style="height:403px; width:600px" /></p> <p>C&aacute;c mặt h&agrave;ng nội thất th&igrave; cần đo đầy đủ k&iacute;ch thước. Tốt nhất người mua n&ecirc;n đo đạc v&agrave; ghi lại k&iacute;ch thước nội thất trong nh&agrave; v&agrave; nội thất cần mua trước khi đến cửa h&agrave;ng.</p> <h3>7. Tham khảo tư vấn của nh&acirc;n vi&ecirc;n b&aacute;n h&agrave;ng</h3> <p>C&aacute;c cửa h&agrave;ng đồ cũ uy t&iacute;n lu&ocirc;n c&oacute; kinh nghiệm trong việc b&aacute;n h&agrave;ng v&agrave; hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng lựa chọn sản phẩm ph&ugrave; hợp. C&aacute;c mặt h&agrave;ng đồ cũ th&igrave; c&agrave;ng cần c&oacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n hỗ trợ để cung cấp th&ocirc;ng tin sản phẩm ch&iacute;nh x&aacute;c cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>N&oacute;i r&otilde; những y&ecirc;u cầu về sản phẩm đang cần mua, nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p chọn lựa những sản phẩm ph&ugrave; hợp nhất.</p> <p>Thị trường đồ cũ Đ&agrave; Nẵng c&oacute; kh&aacute; nhiều cửa h&agrave;ng, người mua đừng qu&ecirc;n bỏ qua cửa h&agrave;ng đồ cũ Thi&ecirc;n Tiến. Tại đ&acirc;y nhận thu mua v&agrave; thanh l&yacute; nhiều mặt h&agrave;ng đồ cũ thuộc nh&oacute;m nội thất văn ph&ograve;ng, b&agrave;n ghế qu&aacute;n c&agrave; ph&ecirc;, đồ d&ugrave;ng kinh doanh, đồ d&ugrave;ng kho xưởng, nội thất gia đ&igrave;nh, điện m&aacute;y - điện lạnh, phụ kiện trưng b&agrave;y.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ

Bài viết liên quan