Trong cuộc sống ngày nay kiến thức toán học là rất quan trọng, từ những phép tính cơ bản đến những phép tính khó hay kể cả những cuộc trao đổi mua bán hàng hoá hằng ngày cũng đều phải vận dụng đến toán học. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ kiến thức cơ bản số hữu tỉ, số vô tỉ là gì? Nào cùng mình tìm hiểu nhé.

<h2>I. Số hữu tỉ l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Số hữu tỉ l&agrave; tập hợp những số c&oacute; thể viết dưới dạng ph&acirc;n số. C&oacute; nghĩa l&agrave; một số hữu tỉ c&oacute; thể được viết dưới dạng một số thập ph&acirc;n v&ocirc; hạn tuần ho&agrave;n.&nbsp;</p> <p>Số hữu tỉ được viết dưới dạng như sau: a/b</p> <p>Trong đ&oacute;: a,b l&agrave; số nguy&ecirc;n v&agrave; b lu&ocirc;n kh&aacute;c 0</p> <p>Q l&agrave; tập hợp c&aacute;c số hữu tỉ. Vậy ta c&oacute;: Q={ a/b; a, b&isin;Z, b&ne;0}</p> <p style="text-align:center"><img alt="q la tap hop" src="/ckfinder/userfiles/images/tai-lieu/so-huu-ti-la-gi/so-huu-ti.webp" style="height:132px; width:550px" /></p> <p>T&iacute;nh chất của số hữu tỉ:&nbsp;</p> <ul> <li>Tập hợp số hữu tỉ l&agrave; tập hợp đếm được.</li> <li>Ph&eacute;p nh&acirc;n số hữu tỉ c&oacute; dạng:&nbsp;</li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="phep nhan so huu ti" src="/ckfinder/userfiles/images/tai-lieu/so-huu-ti-la-gi/phep-nhan-so-huu-ti.webp" style="height:58px; width:200px" /></p> <ul> <li>Ph&eacute;p chia số hữu tỉ c&oacute; dạng:</li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="phep chia so huu ti" src="/ckfinder/userfiles/images/tai-lieu/so-huu-ti-la-gi/phep-chia-so-huu-ti.webp" style="height:64px; width:200px" /></p> <ul> <li>Nếu số hữu tỉ l&agrave; số hữu tỉ dương th&igrave; số đối của n&oacute; l&agrave; số hữu tỉ &acirc;m v&agrave; ngược lại. C&oacute; nghĩa l&agrave; tổng số hữu tỉ v&agrave; số đối của n&oacute; bằng 0.</li> </ul> <h2>II. Số v&ocirc; tỉ l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Số v&ocirc; tỉ l&agrave; những số viết được dưới dạng số thập ph&acirc;n v&ocirc; hạn kh&ocirc;ng tuần ho&agrave;n. K&iacute; hiệu của số v&ocirc; tỉ l&agrave; I.</p> <blockquote> <p>Lưu &yacute; quan trọng số thực kh&ocirc;ng phải l&agrave; số hữu tỉ bởi v&igrave; bạn kh&ocirc;ng để biểu diễn ch&uacute;ng dưới dạng tỉ số như a/b( trong đ&oacute; a v&agrave; b l&agrave; số nguy&ecirc;n).</p> </blockquote> <p>T&iacute;nh chất của số v&ocirc; tỉ:&nbsp;</p> <ul> <li>Tập hợp số v&ocirc; tỉ l&agrave; tập hợp kh&ocirc;ng đếm được.</li> </ul> <p>V&iacute; dụ:&nbsp;</p> <ul> <li>Số v&ocirc; tỉ: 0,1010010001000010000010000001&hellip; (đ&acirc;y l&agrave; số thập ph&acirc;n v&ocirc; hạn kh&ocirc;ng tuần ho&agrave;n)</li> <li>Số căn bậc 2: &radic;2 (căn 2)</li> <li>Số pi (&pi;): 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50 288&hellip;..</li> </ul> <h2>III. Sự kh&aacute;c nhau giữa số hữu tỉ v&agrave; số v&ocirc; tỉ?</h2> <p>Số hữu tỉ v&agrave; số v&ocirc; tỉ c&oacute; những điểm kh&aacute;c nhau cơ bản sau:</p> <ul> <li>Số hữu tỉ l&agrave; những số thập ph&acirc;n v&ocirc; hạn tuần ho&agrave;n c&ograve;n số v&ocirc; tỉ l&agrave; những số thập ph&acirc;n v&ocirc; hạn kh&ocirc;ng tuần ho&agrave;n.</li> <li>Số hữu tỉ chỉ c&oacute; dạng ph&acirc;n số c&ograve;n số v&ocirc; tỉ th&igrave; c&oacute; rất nhiều dạng kh&aacute;c nhau.</li> <li>Số hữu tỉ l&agrave; những số c&oacute; thể đếm được c&ograve;n số v&ocirc; tỉ l&agrave; những số kh&ocirc;ng đếm được.</li> </ul> <h2>IV.&nbsp;Mối quan hệ c&aacute;c tập hợp số</h2> <p>K&yacute; hiệu c&aacute;c tập hợp số:</p> <ul> <li><strong>N</strong>: Tập hợp số tự nhi&ecirc;n</li> <li><strong>N*</strong>: Tập hợp số tự nhi&ecirc;n kh&aacute;c 0</li> <li><strong>Z</strong>: Tập hợp số nguy&ecirc;n</li> <li><strong>Q</strong>: Tập hợp số hữu tỉ</li> <li><strong>I</strong>: Tập hợp số v&ocirc; tỉ</li> </ul> <p>Ta c&oacute; : R = Q &cup; I.</p> <p>Tập N ; Z ; Q ; R.</p> <p>Khi đ&oacute; quan hệ bao h&agrave;m giữa c&aacute;c tập hợp số l&agrave; : N &sub; Z &sub; Q &sub; R</p> <p style="text-align:center"><img alt="tap hop so" src="/ckfinder/userfiles/images/tai-lieu/so-huu-ti-la-gi/tap-hop-so.webp" style="height:185px; width:450px" /></p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ