Không chỉ là trò chơi trắc nghiệm thú vị để giải trí, Quizizz còn là công cụ tạo lập câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nó giúp học sinh củng cố và ôn luyện kiến thức hiệu quả, đa dạng hơn. Bạn đã thực sự hiểu hết các chức năng của Quizizz? Nếu chưa tự tin về câu trả lời thì đừng rời khỏi bài viết này nhé!

<h2>I. Kh&aacute;m ph&aacute; Quizizz l&agrave; g&igrave;</h2> <p>Quizizz c&oacute; 2 chức năng ch&iacute;nh l&agrave; tạo bộ c&acirc;u hỏi trắc nghiệm v&agrave; lưu trữ kho game trắc nghiệm thuộc nhiều chủ đề kh&aacute;c nhau. C&aacute;c c&acirc;u hỏi trong website thuộc nhiều lĩnh vực v&agrave; c&aacute;c cấp độ kh&aacute;c nhau, thoải m&aacute;i cho học sinh thử sức, đ&aacute;nh gi&aacute; tr&igrave;nh độ.</p> <p>Gi&aacute;o vi&ecirc;n v&agrave; phụ huynh cũng c&oacute; thể lấy bộ c&acirc;u hỏi trong kho t&agrave;ng n&agrave;y để l&agrave;m t&agrave;i liệu giảng dạy, r&egrave;n luyện cho con em của m&igrave;nh. Quizizz hỗ trợ tốt cho cả việc học tại nh&agrave; v&agrave; tr&ecirc;n lớp.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Quizizz" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/quizizz/quizizz-1.webp" style="height:338px; width:600px" /></p> <p>Cho đến thời điểm hiện tại, Quizizz đ&atilde; sở hữu hơn 20 triệu lượt truy cập v&agrave; tải về của gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh, phụ huynh tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. C&aacute;c tr&ograve; chơi trắc nghiệm ho&agrave;n to&agrave;n miễn ph&iacute; v&agrave; đề cập tới nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau như to&aacute;n, tiếng Anh, khoa học, lịch sử, ng&ocirc;n ngữ&hellip; Bất cứ ai cũng c&oacute; thể t&igrave;m thấy chủ đề m&igrave;nh quan t&acirc;m tại đ&acirc;y.</p> <p>Nền tảng được sử dụng trong để nh&oacute;m bạn c&oacute; thể giải tr&iacute; online với nhau. N&oacute; c&oacute; thể t&ugrave;y chỉnh th&ecirc;m, nhạc nền, meme hay độ kh&oacute;. Nắm r&otilde; hết c&aacute;c chức năng của website, chắc chắn những c&acirc;u hỏi trắc nghiệm sẽ kh&ocirc;ng trở n&ecirc;n nh&agrave;m ch&aacute;n.</p> <h2>II. Bật m&iacute; những t&iacute;nh năng nổi bật của Quizizz&nbsp;</h2> <h3>1. Bổ trợ cho việc giảng dạy tr&ecirc;n lớp</h3> <ul> <li>Sử dụng c&aacute;c tr&ograve; chơi trắc nghiệm, giải đố để cả lớp c&ugrave;ng tham gia hoặc chỉ định b&agrave;i tập cho từng hoạt động. Điều n&agrave;y gi&uacute;p lớp học trở n&ecirc;n n&aacute;o nhiệt hơn, b&agrave;i học th&uacute; vị hơn.&nbsp;</li> <li>Chọn bộ c&acirc;u hỏi dễ d&agrave;ng, đa dạng để chia sẻ cho học sinh.</li> <li>T&iacute;nh năng độc c&acirc;u hỏi v&agrave; nhiều c&agrave;i đặt, t&ugrave;y chỉnh th&ocirc;ng minh khiến Quizizz trở n&ecirc;n ph&ugrave; hợp với mọi đối tượng.</li> <li>T&iacute;ch hợp với hệ thống quản l&yacute; học tập.</li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="Quizizz" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/quizizz/quizizz-3.webp" style="height:338px; width:600px" /></p> <h3>2. Hỗ trợ cho b&agrave;i thi v&agrave; kỳ thi</h3> <ul> <li>R&egrave;n luyện kiến thức hiệu quả trước những kỳ thi SAT, ACT hay AP</li> <li>Theo d&otilde;i tiến độ học tập v&agrave; th&ocirc;ng b&aacute;o lại kết quả.</li> <li>C&ugrave;ng thi đua học tập với bạn b&egrave; th&ocirc;ng qua t&iacute;nh năng chơi game c&ugrave;ng nhau.</li> </ul> <h3>3. Kh&aacute;m ph&aacute; những chủ đề mới lạ</h3> <ul> <li>Kiến thức ở Quizizz mở rộng ở nhiều lĩnh vực kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kiến thức tr&ecirc;n lớp.</li> <li>Học tập mọi l&uacute;c mọi nơi với app hỗ trợ tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; di động.</li> <li>Sở hữu c&aacute;c bộ c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan tới ch&iacute;nh trị, văn h&oacute;a hay kiến thức tổng quan.</li> </ul> <h3>4. C&aacute;c chủ đề c&oacute; trong Quizizz</h3> <ul> <li>Tiếng Anh v&agrave; c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ kh&aacute;c.</li> <li>To&aacute;n học</li> <li>X&atilde; hội học</li> <li>Khoa học</li> <li>Ng&ocirc;n ngữ thế giới</li> <li>Nghệ thuật</li> <li>Khoa học m&aacute;y t&iacute;nh</li> <li>Gi&aacute;o dục c&ocirc;ng nghệ v&agrave; nghề nghiệp.</li> </ul> <h3>5. Tổng hợp c&aacute;c chức năng trong Quizizz</h3> <p>Chọn c&acirc;u đố c&oacute; sẵn hoặc tự tạo: Bạn c&oacute; thể chọn từ h&agrave;ng triệu g&oacute;i c&acirc;u đố miễn ph&iacute; được tổng hợp tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới hoặc tự tạo nhanh bộ c&acirc;u hỏi của ri&ecirc;ng m&igrave;nh.</p> <p>Học sinh tham gia theo &yacute; th&iacute;ch: Khi tham gia, học sinh được quyền thi đấu trực tiếp với nhau hoặc lựa chọn chế độ luyện tập tại nh&agrave; - Homework Mode. Học sinh d&ugrave;ng bất cứ thiết bị n&agrave;o truy cập Internet để l&agrave;m b&agrave;i v&agrave; tăng dần độ kh&oacute; theo khả năng của bạn th&acirc;n.</p> <p>Gửi phản hồi, kh&ocirc;ng bắt buộc chấm điểm: Học sinh thoải m&aacute;i l&agrave;m c&aacute;c b&agrave;i tập tr&ecirc;n Quizizz. C&ocirc;ng cụ sẽ chấm điểm v&agrave; từ đ&oacute;, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&oacute; thể ph&acirc;n t&iacute;ch kiến thức của từng học sinh, bổ sung những chỗ khuyết cho ch&uacute;ng.</p> <h2>III. Hướng dẫn c&aacute;ch đăng k&yacute; t&agrave;i khoản Quizizz nhanh nhất</h2> <p><strong>Bước 1</strong>: T&igrave;m kiếm từ kh&oacute;a Quizizz tr&ecirc;n Google. Hoặc truy cập v&agrave;o đường link <a href="https://quizizz.com/" rel="nofollow">https://quizizz.com/</a></p> <p><strong>Bước 2</strong>: Giao diện ch&iacute;nh của website sẽ hiện ra. Chọn v&agrave;o phần &ldquo;<strong>Sign up</strong>&rdquo; để đăng k&yacute; t&agrave;i khoản miễn ph&iacute;. Bạn c&oacute; thể đăng k&yacute; t&agrave;i khoản bằng Google hoặc đăng k&yacute; bằng Email. Ch&uacute; &yacute; điền đ&uacute;ng t&ecirc;n email của m&igrave;nh. Chọn Next để tiếp tục.</p> <p style="text-align:center"><img alt="dang ky Quizizz" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/quizizz/quizizz-5.webp" style="height:211px; width:600px" /></p> <p><strong>Bước 3</strong>: Chọn 1 trong 3 chế độ sau:</p> <ul> <li><strong>At a school</strong>: Chế độ d&agrave;nh cho gi&aacute;o vi&ecirc;n.</li> <li><strong>At a business</strong>: Chế độ d&agrave;nh cho doanh nghiệp.</li> <li><strong>Personal use</strong>: Chế độ d&agrave;nh cho c&aacute; nh&acirc;n hoặc gia đ&igrave;nh.</li> </ul> <p><strong>Bước 4</strong>: Sau khi chọn chế độ ph&ugrave; hợp với nhu cầu sử dụng, bạn điền đầy đủ c&aacute;c th&ocirc;ng tin cần thiết như:</p> <ul> <li><strong>Title</strong>: Chọn Mr nếu bạn l&agrave; na, Ms nếu bạn l&agrave; nữ.</li> <li><strong>First Name</strong>: T&ecirc;n bạn.</li> <li><strong>Last Name</strong>: Họ của t&ecirc;n bạn.</li> <li><strong>Password</strong>: H&atilde;y đặt mật khẩu mạnh v&agrave; dễ nhớ nhất. Mật khẩu n&ecirc;n c&oacute; &iacute;t nhất 8 k&yacute; tự gồm chữ hoa, chữ thường, số v&agrave; k&yacute; tự đặc biệt để an to&agrave;n nhất.</li> </ul> <p><strong>Bước 5</strong>: Sau khi đăng nhập th&agrave;nh c&ocirc;ng, h&atilde;y truy cập email của bạn để x&aacute;c nhận t&agrave;i khoản của Quizizz.</p> <h2>IV. Hướng dẫn tạo c&acirc;u đố tr&ecirc;n Quizizz cho b&agrave;i kiểm tra, tr&ograve; chơi trực tuyến</h2> <p><strong>Bước 1</strong>: Chọn v&agrave;o mục &ldquo;<strong>Create</strong>&rdquo;, click v&agrave;o phần Quiz. Tiếp theo, chọn mục &ldquo;<strong>Create a quiz</strong>&rdquo;. Điền tất cả th&ocirc;ng tin theo y&ecirc;u cầu.</p> <ul> <li><strong>Name quiz</strong>: T&ecirc;n cho c&acirc;u đố (V&iacute; dụ: Quốc kỳ c&aacute;c quốc gia Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;)</li> <li><strong>Choose relevant subject</strong>: Chọn chủ đề li&ecirc;n quan tới kiến thức bạn muốn l&agrave;m.</li> <li><strong>Đặt t&ecirc;n cho c&acirc;u đố</strong> (đối với b&agrave;i trắc nghiệm).</li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="tao Quizizz" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/quizizz/quizizz-7.webp" style="height:395px; width:600px" /></p> <p><strong>Bước 2</strong>: Chọn chủ đề của bộ c&acirc;u đố (b&agrave;i trắc nghiệm)</p> <p>Giao diện mới sẽ hiện l&ecirc;n. Bạn nhấp v&agrave;o phần Create a new question để tạo b&agrave;i kiểm tra trắc nghiệm</p> <ul> <li><strong>Chọn Multiple choice</strong>: Dạng trắc nghiệm nhiều c&acirc;u trả lời, kiểu n&agrave;y giống như những c&acirc;u trắc nghiệm th&ocirc;ng thường c&oacute; 4 đ&aacute;p &aacute;n hoặc c&oacute; thể hơn 4 đ&aacute;p &aacute;n.</li> <li><strong>Check box</strong>: Dạng hộp kiểm, dạng trắc nghiệm c&oacute; nhiều đ&aacute;p &aacute;n.</li> <li><strong>Fill-in-the-Blank</strong>: Dạng điền v&agrave;o chỗ trống, y&ecirc;u cầu người trả lời bằng văn bản</li> <li><strong>Poli</strong>: Dạng thống k&ecirc; &yacute; kiến của sinh vi&ecirc;n, học sinh về một chủ đề, một cuộc khảo s&aacute;t n&agrave;o đ&oacute;.</li> <li><strong>Open-end</strong>: Dạng kết th&uacute;c mở</li> </ul> <p><strong>Bước 3</strong>: Bạn c&oacute; thể th&ecirc;m h&igrave;nh ảnh cho c&acirc;u đố</p> <p>Ở g&oacute;c b&ecirc;n phải của m&agrave;n h&igrave;nh, bạn click chọn &ldquo;<strong>Image</strong>&rdquo;. Sau đ&oacute; chọn h&igrave;nh ảnh tải l&ecirc;n từ m&aacute;y t&iacute;nh hoặc nh&uacute;ng h&igrave;nh ảnh từ Internet.</p> <p style="text-align:center"><img alt="them hinh anh Quizizz" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/quizizz/quizizz-8.webp" style="height:358px; width:600px" /></p> <p>Sau khi soạn thảo xong số lượng c&acirc;u đố cho b&agrave;i kiểm tra hoặc tr&ograve; chơi, bạn cần nhấn &ldquo;Publish&rdquo; để c&ocirc;ng bố bộ c&acirc;u hỏi.</p> <p>Một th&ocirc;ng b&aacute;o c&oacute; thể hiện ra, t&ugrave;y chọn c&aacute;c trường, ch&uacute;ng ta cần ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c t&ugrave;y chọn trước khi c&ocirc;ng bố c&acirc;u đố của m&igrave;nh.</p> <ul> <li><strong>Add a title image</strong>: Th&ecirc;m một h&igrave;nh ảnh sau ti&ecirc;u đề của bộ c&acirc;u đố của thầy c&ocirc;.</li> <li><strong>Select language</strong>: Lựa chọn ng&ocirc;n ngữ ph&ugrave; hợp với học sinh.</li> <li><strong>Select grades</strong>: Chọn thời gian bắt đầu v&agrave; kết th&uacute;c của bộ c&acirc;u hỏi.</li> <li><strong>Who can see this quiz</strong>: Chọn mọi người (everyone) để tất cả mọi người đều c&oacute; thể lưu lại c&acirc;u hỏi v&agrave; nhấn Save.</li> </ul> <p>Quizizz l&agrave; một trong những c&ocirc;ng cụ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của học sinh v&agrave;o b&agrave;i giảng, biến tiết học trở n&ecirc;n th&uacute; vị hơn rất nhiều. C&aacute;c bậc phụ huynh cũng c&oacute; thể &aacute;p dụng Quizizz trong việc kiểm tra, r&egrave;n luyện kiến thức ở trẻ tại nh&agrave; dễ d&agrave;ng.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ