Trong thời buổi dịch covid như hiện nay thì kiếm tiền online là một hình thức kiếm tiền được rất nhiều người quan tâm, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa tìm ra được hình thức nào phù hợp với khả năng của bản thân. Bài viết sau đây của mình sẽ chia sẻ một số cách kiếm tiền online uy tín, bạn có thể tham khảo và lựa cho bản thân một hình thức phù hợp nhất nhé.

<h2>1. Viết blog chia sẻ kiến thức để kiếm tiền</h2> <p>Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức kiếm tiền bền vững, d&agrave;nh cho những người c&oacute; sự ki&ecirc;n nhẫn, quyết t&acirc;m cao. Kh&ocirc;ng phải bạn cứ viết b&agrave;i ra l&agrave; c&oacute; tiền ngay m&agrave; c&ograve;n phải phụ thuộc v&agrave;o nhiều yếu tố kh&aacute;c nữa như chủ đề b&agrave;i viết của bạn c&oacute; ai quan t&acirc;m t&igrave;m kiếm nhiều kh&ocirc;ng, bạn viết c&oacute; hay kh&ocirc;ng, độc giả c&oacute; th&iacute;ch kh&ocirc;ng v&agrave; li&ecirc;n quan đến một số kỹ thuật như SEO&nbsp;nữa.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Viết blog kiem tien" src="/ckfinder/userfiles/images/kiem-tien-online/kiem-tien-online-1.webp" style="height:305px; width:600px" /></p> <blockquote> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/seo-onpage.html" target="_blank" title="Tìm hiểu về SEO OnPage">T&igrave;m Hiểu Về SEO OnPage</a></p> </blockquote> <p>Tuy nhi&ecirc;n nếu ai th&agrave;nh c&ocirc;ng với h&igrave;nh thức n&agrave;y th&igrave; phần thưởng cũng rất xứng đ&aacute;ng, theo m&igrave;nh đ&aacute;nh gi&aacute; đ&acirc;y l&agrave; một trong những c&aacute;ch kiếm tiền online rất l&agrave; n&ecirc;n tham gia d&agrave;nh cho những bạn c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u về c&aacute;c lĩnh vực, ng&agrave;nh nghề bạn đang l&agrave;m v&agrave; y&ecirc;u th&iacute;ch.</p> <p>Để tham gia h&igrave;nh thức kiếm tiền online n&agrave;y bạn cần phải chuẩn bị một số yếu tố&nbsp;như sau:&nbsp;</p> <ul> <li><strong>Bạn phải c&oacute; một trang web</strong>: Để c&oacute; một trang web bạn c&oacute; thể thu&ecirc; một đơn vị, một c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o đ&oacute; l&agrave;m cho bạn nếu như bạn kh&ocirc;ng biết c&aacute;ch l&agrave;m. Tuy nhi&ecirc;n, việc n&agrave;y sẽ tốn chi ph&iacute; ban đầu cỡ 4tr đến&nbsp;6tr. Nếu như bạn muốn tiết kiệm chi ph&iacute; th&igrave; bạn c&oacute; thể tự nghi&ecirc;n cứu để tự x&acirc;y dựng website cho ri&ecirc;ng bạn. M&igrave;nh sẽ n&oacute;i sơ c&aacute;c yếu tố để ho&agrave;n thiện một trang web để bạn dể h&igrave;nh dung v&agrave; tự nghi&ecirc;n cứu: Domain +&nbsp;Hosting + M&atilde; nguồn(Nếu bạn kh&ocirc;ng biết code c&oacute; thể d&ugrave;ng Wordpress, m&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; một b&agrave;i viết hướng dẫn cho người mới bắt đầu)</li> <li><strong>Bạn phải c&oacute; kiến thức cơ bản về SEO</strong>: Bạn chỉ cần tập trung t&igrave;m hiểu SEO Onpage v&agrave; c&aacute;ch viết b&agrave;i chuẩn SEO l&agrave; được, sau đ&oacute; h&atilde;y tập trung v&agrave;o&nbsp;nội dung b&agrave;i viết v&igrave; đ&acirc;y vẫn l&agrave; yếu tố quyết định đến th&agrave;nh c&ocirc;ng của blog.</li> <li><strong>Bạn phải c&oacute; thời gian v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n s&acirc;u trong lĩnh vực bạn muốn chia sẻ</strong>:&nbsp;Bạn c&oacute; thể tham khảo ở nhiều nguồn kh&aacute;c nhau nhưng bạn phải viết v&agrave; tối ưu lại theo c&aacute;ch của ri&ecirc;ng bạn v&agrave; tuyệt đối kh&ocirc;ng copy của c&aacute;c trang web kh&aacute;c.</li> </ul> <blockquote> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/huong-dan-cai-dat-wordpress-cho-nguoi-moi-bat-dau-1588906857.html" target="_blank" title="Hướng dẫn cài đặt Wordpress cho người mới bắt đầu">Hướng dẫn c&agrave;i đặt Wordpress cho người mới bắt đầu</a></p> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/huong-dan-dua-website-wordpress-len-vps-1613059833.html" target="_blank" title="Hướng dẫn đưa website WordPress lên VPS">Hướng dẫn đưa website WordPress l&ecirc;n VPS</a></p> </blockquote> <p>Sau khi blog của bạn đạt được traffic nhất định,&nbsp;bạn c&oacute; thể&nbsp;kiếm tiền từ c&aacute;c c&aacute;ch sau:</p> <ul> <li><strong>Đăng k&yacute; kiếm tiền với Google&nbsp;Adsense</strong>: Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh quảng c&aacute;o trực tuyến của Google, gi&uacute;p cho c&aacute;c nh&agrave;&nbsp;chia sẻ nội dung c&oacute; thể kiếm được tiền từ quảng c&aacute;o. M&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i viết chia sẻ về Google&nbsp;Adsense, bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m link ở b&ecirc;n dưới.</li> <li><strong>Kiếm tiền với&nbsp;Affiliate Marketing</strong>: Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức kiếm tiền Tiếp thị li&ecirc;n kết, c&oacute; nghĩa l&agrave; khi c&oacute; một b&ecirc;n cần quảng b&aacute; v&agrave; b&aacute;n sản phẩm/dịch vụ. Bạn chỉ cần chia sẻ th&ocirc;ng tin quảng b&aacute; sản phẩm cho họ k&egrave;m theo đường link Affiliate. Khi c&oacute; người truy cập đường link của bạn v&agrave; họ đăng k&yacute;, mua h&agrave;ng, sử dụng dịch vụ th&igrave; bạn c&oacute; tiền do b&ecirc;n cung cấp link trả cho bạn. Một số mạng Affiliate Marketing uy t&iacute;n bạn c&oacute; thể tham gia như l&agrave;: AccessTrade, Adflex, ClickBank ...</li> <li><strong>R&uacute;t gọn link để kiếm tiền</strong>:&nbsp;Trong nội dung b&agrave;i viết của bạn khi c&oacute; c&aacute;c link giới thiệu sản phẩm, dịch vụ th&igrave; thay v&igrave; bạn để link trực tiếp th&igrave; bạn c&oacute; thể sử dụng link r&uacute;t gọn để kiếm tiền. Khi ai đ&oacute; click v&agrave;o link r&uacute;t gọn, n&oacute; sẽ hiển thị quảng c&aacute;o tầm từ 3 đến 5 gi&acirc;y sao đ&oacute; mới chuyển đến trang đ&iacute;ch. Một số trang r&uacute;t gọn link kiếm tiền uy t&iacute;n: MegaURL, Link1s.com, Shrtfly.com.</li> <li><strong>B&aacute;n banner, popup để kiếm tiền</strong>: Bạn c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với c&aacute;c c&ocirc;ng ty, đơn vị c&oacute; nhu cầu quảng b&aacute; sản phẩm, dịch vụ của họ nhiều hơn để cho thu&ecirc; banner, popup hiển thị tr&ecirc;n website của bạn.</li> <li><strong>Kiếm tiền với&nbsp;Instant Acticles</strong>:&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; mạng hiển thị quảng c&aacute;o của Facebook tr&ecirc;n mobile. Do đ&oacute; bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể t&iacute;ch hợp v&agrave;o trang web của bạn, sau khi mọi người bắt đầu nh&igrave;n thấy quảng c&aacute;o từ Instant Acticles trong trang web của bạn th&igrave; bạn sẽ bắt đầu kiếm được tiền. Tuy nhi&ecirc;n h&igrave;nh thức n&agrave;y chỉ &aacute;p dụng cho những bạn đ&atilde; c&oacute; fanpage lớn nhiều người theo d&otilde;i. M&igrave;nh sẽ n&oacute;i r&otilde; hơn&nbsp;ở một b&agrave;i viết kh&aacute;c.</li> </ul> <p style="text-align:center"><img alt="kiếm tiền với Google Adsense" src="/ckfinder/userfiles/images/kiem-tien-online/kiem-tien-online-2.webp" style="height:375px; width:600px" /></p> <blockquote> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/dang-ky-kiem-tien-voi-accesstrade-1578478314.html" target="_blank">Đăng k&yacute; kiếm tiền với Accesstrade</a></p> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/kiem-tien-online-voi-google-adsense-1577418026.html" target="_blank">Kiếm tiền online với Google Adsense</a></p> </blockquote> <p>Lưu &yacute;:</p> <ul> <li>Bạn c&oacute; thể kết hợp tất cả c&aacute;c h&igrave;nh thức tr&ecirc;n để website của bạn được tối ưu doanh thu nhất.</li> <li>Bạn c&oacute; thể x&acirc;y dựng nội dung bằng tiếng Anh khi lựa chọn kiếm tiền với&nbsp;<strong>Google&nbsp;Adsense</strong>, v&igrave; khi đ&oacute; doanh thu của bạn sẽ gấp 5&nbsp;so với nội dung tiếng Việt.</li> </ul> <h2>2. Tạo nội dung&nbsp;kiếm tiền tr&ecirc;n YouTube</h2> <p>Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức kiếm tiền đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ g&igrave; nữa ở thời điểm hiện tại rồi v&agrave; c&oacute; lẽ đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức được nhiều người tham gia nhất.</p> <p>Hiện nay th&igrave; Youtube l&agrave; mạng x&atilde; hội c&oacute; số lượng người Việt sử dụng đ&ocirc;ng đảo thuộc dạng top tr&ecirc;n thế giới, cho n&ecirc;n bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tham gia kiếm tiền tr&ecirc;n Youtube.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="kiếm tiền trên YouTube" src="/ckfinder/userfiles/images/kiem-tien-online/kiem-tien-online-3.webp" style="height:232px; width:600px" /></p> <p>Để tham gia kiếm tiền tr&ecirc;n Youtube k&ecirc;nh của bạn cần phải đạt đủ c&aacute;c yếu tố sau:&nbsp;</p> <ul> <li>1.000 người đăng k&yacute;.</li> <li>4.000 giờ xem c&ocirc;ng khai hợp lệ trong v&ograve;ng 12 th&aacute;ng qua.</li> <li>Quốc gia bạn đăng k&yacute; c&oacute; hỗ trợ t&iacute;nh năng kiếm tiền.</li> <li>Tu&acirc;n thủ mọi ch&iacute;nh s&aacute;ch li&ecirc;n quan đến việc kiếm tiền tr&ecirc;n YouTube.</li> <li>Đ&atilde; li&ecirc;n kết k&ecirc;nh với một t&agrave;i khoản AdSense. C&aacute;ch t&iacute;nh tiền giống với Google&nbsp;AdSense đặt tr&ecirc;n website.</li> </ul> <p>Để k&ecirc;nh của bạn ph&aacute;t triển v&agrave; nhiều view hơn th&igrave; bạn c&oacute; thể nghi&ecirc;n cứu SEO youtube. M&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; một b&agrave;i viết hướng dẫn SEO youtube bạn c&oacute; thể tham khảo.</p> <blockquote> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/seo-youtube.html" target="_blank" title="Kỹ thuật SEO video Youtube lên top 1">Kỹ Thuật SEO Video Youtube L&ecirc;n Top 1</a></p> </blockquote> <p>Ngo&agrave;i ra khi k&ecirc;nh của bạn đ&atilde; nổi tiếng v&agrave; nhiều lượt đăng k&yacute; bạn c&oacute; thể kiếm tiền bằng c&aacute;ch k&yacute; hợp đồng quảng c&aacute;o PR sản phẩm, dịch vụ cho một đơn vị n&agrave;o đ&oacute;. Theo m&igrave;nh đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch c&aacute;c Youtuber kiếm được nhiều tiền nhất.</p> <h2>3. B&aacute;n h&agrave;ng&nbsp;online với h&igrave;nh thức&nbsp;Dropshipping</h2> <p>Dropshipping l&agrave; h&igrave;nh thức kinh doanh m&agrave; bạn kh&ocirc;ng cần phải nhập h&agrave;ng sẵn m&agrave; bạn chỉ cần tập trung quảng b&aacute; sản phẩm, kiếm đơn h&agrave;ng về rồi sau đ&oacute; bạn mua sản phẩm b&ecirc;n cung cấp thứ 3 rồi giao trực tiếp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. V&iacute; dụ bạn lập một c&aacute;i shop tr&ecirc;n Shopee rồi đăng sản phẩm l&ecirc;n đ&oacute;, khi c&oacute; người đặt h&agrave;ng th&igrave; bạn li&ecirc;n hệ với một shop kh&aacute;c mua m&oacute;n h&agrave;ng đ&oacute; với gi&aacute; thấp hơn rồi gửi cho kh&aacute;ch đ&atilde; đặt b&ecirc;n shop của bạn. Rồi bạn sẽ ăn phần tiền ch&ecirc;nh lệch giữa 2 gi&aacute; b&aacute;n.</p> <p>Sự kh&aacute;c biệt lớn nhất giữa m&ocirc; h&igrave;nh kinh doanh truyền thống v&agrave; Dropshipping đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; đối với Dropshipping bạn sẽ kh&ocirc;ng cần phải sở hữu h&agrave;ng ho&aacute; hoặc lo đến kh&acirc;u xử l&yacute; đơn h&agrave;ng cũng như việc vận chuyển đơn h&agrave;ng như thế n&agrave;o. Việc của bạn chỉ c&oacute; l&agrave;m sao để chốt đơn c&agrave;ng nhiều c&agrave;ng tốt.</p> <p>Dropshipping sẽ ph&ugrave; hợp với những bạn c&oacute; một ch&uacute;t kiến thức Marketing Online, c&oacute; &iacute;t vốn nhưng vẫn muốn kinh doanh b&aacute;n h&agrave;ng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Dropshipping" src="/ckfinder/userfiles/images/kiem-tien-online/kiem-tien-online-4.webp" style="height:338px; width:600px" /></p> <p>Quy tr&igrave;nh l&agrave;m Dropshipping tr&ecirc;n Shopee:</p> <ul> <li><strong>Bước 1</strong>: Tạo t&agrave;i khoản v&agrave; đăng sản phẩm l&ecirc;n Shopee</li> <li><strong>Bước 2</strong>: Chạy quảng c&aacute;o Google Ads, Facebook ads, Shopee ads hay đăng l&ecirc;n c&aacute;c group Facebook, Diễn đ&agrave;n để quảng b&aacute; shop của bạn.</li> <li><strong>Bước 3</strong>: Khi c&oacute; đơn h&agrave;ng th&igrave; chuyển th&ocirc;ng tin cho nh&agrave; cung cấp.</li> <li><strong>Bước 4</strong>: Kiểm ta doanh thu v&agrave; chăm s&oacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng sau khi b&aacute;n</li> </ul> <p>Ngo&agrave;i&nbsp;Shopee ra th&igrave; bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m c&aacute;c s&agrave;n thương mại điện tử kh&aacute;c như Amazon, Lazada, eBay ...</p> <h2>4. Trở th&agrave;nh Freelancer</h2> <p>Nếu như bạn l&agrave; người c&oacute; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, kỹ năng cao trong một lĩnh vực n&agrave;o đ&oacute; th&igrave; bạn c&oacute; thể trở th&agrave;nh&nbsp;Freelancer.</p> <p>Bản chất&nbsp;Freelancer cũng l&agrave; l&agrave;m thu&ecirc; v&agrave; được trả c&ocirc;ng tuy nhi&ecirc;n sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; hợp đồng hay bất cứ g&igrave; r&agrave;ng buộc cả m&agrave; tất cả sẽ được thống nhất từ đầu khi bạn nhận job &amp; thoả thuận từ người thu&ecirc;.</p> <p>Thị trường&nbsp;Freelancer&nbsp;sẽ c&oacute; đầy đủ ng&agrave;nh nghề cho bạn lựa chọn như: Viết l&aacute;ch, đồ họa, thiết kế web, kế to&aacute;n, kiến tr&uacute;c, marketing&hellip;Tuy nhi&ecirc;n hiện nay thị trường&nbsp;Freelancer đang c&oacute; độ cạnh tranh rất cao, để giảm bớt sự cạnh tranh&nbsp;bạn c&oacute; thể c&acirc;n nhắc lựa chọn c&aacute;c ng&agrave;nh n&agrave;y&nbsp;khi tham gia thị trường&nbsp;Freelancer đ&oacute; l&agrave;: Dịch thuật,&nbsp;Photographer/Designer/Video maker, Video editor, Content writer, Thiết kế website/Lập tr&igrave;nh, SEO.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Freelancer" src="/ckfinder/userfiles/images/kiem-tien-online/kiem-tien-online-5.webp" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Để bắt đầu tham gia&nbsp;Freelancer th&igrave; bạn h&atilde;y tr&ecirc;n trang <a href="https://www.upwork.com/" rel="nofollow" target="_blank">Upwork.com</a> đăng k&yacute; t&agrave;i khoản, sau đ&oacute; t&igrave;m tới mục c&ocirc;ng việc rồi lựa chọn c&ocirc;ng việc ph&ugrave; hợp với bản th&acirc;n k&egrave;m theo những yếu tố như quỹ thời gian, khả năng v&agrave; mức th&ugrave; lao mong muốn của m&igrave;nh. Sau đ&oacute; nhấn ứng tuyển.</p> <p>Ngo&agrave;i trang <a href="https://www.upwork.com/" rel="nofollow" target="_blank">Upwork.com</a> ra th&igrave; bạn c&oacute; thể kiếm được việc tr&ecirc;n c&aacute;c trang kh&aacute;c như&nbsp;<a href="https://www.freelancer.com/" rel="nofollow" target="_blank">Freelancer.com</a>, <a href="https://www.fiverr.com/" rel="nofollow" target="_blank">Fiverr.com</a>.</p> <blockquote> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/freelancer-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" target="_blank">Freelancer l&agrave; g&igrave;?</a></p> </blockquote> <h2>5.&nbsp;Trade coin, giao dịch tiền điện tử</h2> <p>C&oacute; thể hiểu trade coin&nbsp;l&agrave; bạn sẽ mua c&aacute;c đồng coin, token khi gi&aacute; thấp v&agrave; b&aacute;n ra khi l&ecirc;n gi&aacute; để ăn ch&ecirc;nh lệch.&nbsp;Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức&nbsp;kiếm được tiền rất nhanh nhưng cũng dể mất rất nhanh, những ai t&acirc;m l&yacute; kh&ocirc;ng vững, kiến thức kh&ocirc;ng đủ th&igrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n tham gia.</p> <p>Chắc nhiều bạn sẽ kh&ocirc;ng tin v&agrave;o thị trường tiền điện tử cũng như Bitcoin v&igrave; nghĩ&nbsp;n&oacute; lừa đảo nhưng thực ra bản chất Bitcoin kh&ocirc;ng c&oacute; lừa đảo nha c&aacute;c bạn, tuy nhi&ecirc;n nhiều người đ&atilde; lợi dụng sự nổi tiếng của Bitcoin để lừa đảo dẫn đến sự hiểu lầm n&agrave;y. Bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m b&agrave;i viết của m&igrave;nh ở b&ecirc;n dưới để quyết định c&oacute; n&ecirc;n tham gia hay kh&ocirc;ng.</p> <blockquote> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/co-nen-dau-tu-bitcoin-khong-1625309098.html" target="_blank" title="Có nên ĐẦU TƯ BITCOIN không?">C&oacute; N&ecirc;n ĐẦU TƯ BITCOIN Kh&ocirc;ng?</a></p> </blockquote> <p>Đối với h&igrave;nh thức kiếm tiền online n&agrave;y th&igrave; m&igrave;nh c&oacute; lời khuy&ecirc;n l&agrave; bạn phải chuẩn bị thật kỹ c&aacute;c&nbsp;kiến thức căn bản, biết m&igrave;nh đang đầu tư v&agrave;o c&aacute;i g&igrave;, c&oacute; một t&acirc;m l&yacute; tốt&nbsp;v&agrave; h&atilde;y thật sự bản lĩnh, quyết đo&aacute;n,&nbsp;kiềm chế được l&ograve;ng tham trước&nbsp;khi tham gia&nbsp;v&agrave;o mảng <strong>trade coin</strong> n&agrave;y.</p> <p style="text-align:center"><img alt="trade coin" src="/ckfinder/userfiles/images/kiem-tien-online/kiem-tien-online-6.webp" style="height:400px; width:600px" /></p> <p>Để bắt đầu tham gia&nbsp;Trade coin bạn h&atilde;y tạo một t&agrave;i khoản tr&ecirc;n s&agrave;n <a href="https://accounts.binance.me/vi/register?ref=87380360" rel="nofollow" target="_blank">Binance</a>, đ&acirc;y được coi l&agrave; s&agrave;n&nbsp;lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại rồi. Bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n tham gia mấy s&agrave;n ở Việt Nam, m&agrave; h&atilde;y cố gắng tham gia s&agrave;n quốc tế lớn như Binance n&agrave;y để tr&aacute;nh bị scam. S&agrave;n Binance n&agrave;y được rất nhiều người Việt Nam tham gia v&agrave; c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; uy t&iacute;n nhất ở thời điểm hiện tại.</p> <blockquote> <p>Tham khảo th&ecirc;m:&nbsp;<a href="https://kiemtientuweb.com/huong-dan-giao-dich-tren-binance-1625456134.html" target="_blank" title="Hướng dẫn giao dịch trên Binance">Hướng Dẫn Giao Dịch Tr&ecirc;n Binance</a></p> </blockquote> <p>Đ&acirc;y l&agrave; h&igrave;nh thức kiếm tiền mạo hiểm cao cho&nbsp;n&ecirc;n người mới chưa c&oacute; kinh nghiệm th&igrave; chỉ n&ecirc;n bỏ ra &iacute;t vốn để tập l&agrave;m quen dần,&nbsp;lấy kinh nghiệm đ&uacute;c kết cho bản th&acirc;n trước khi bạn bỏ số tiền lớn hơn. V&agrave; phải kiềm chế được l&ograve;ng tham nha c&aacute;c bạn kh&ocirc;ng l&agrave; c&ograve;n c&aacute;i nịt đấy @@</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ