Một nền tảng liên kết tiếp thị hàng đầu thế giới bạn có thể tham khảo khi tham gia kiếm tiền Affiliate Marketing đó là TAMODO. Vậy TAMODO là gì?

<h2>I.&nbsp;Tamodo&nbsp;l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Tamodo l&agrave; nền tảng li&ecirc;n kết tiếp thị h&agrave;ng đầu thế giới với những chiến dịch mang t&iacute;nh đột ph&aacute; v&agrave; hoa hồng cao nhất thị trường.</p> <p>Khi đăng&nbsp;k&yacute; kiếm tiền với&nbsp;Tamodo bạn sẽ được miễn ph&iacute; trọn đời.</p> <p>Đặc biệt&nbsp;Tamodo thưởng hoa hồng giới thiệu l&ecirc;n đến 7 cấp độ.</p> <h2>II. Tamodo c&oacute; g&igrave; hấp dẫn</h2> <p>Hoa hồng l&ecirc;n đến 90%: hoa hồng&nbsp;Affiliate c&oacute; thể l&ecirc;n đến 90% cao nhất thị trường.</p> <p>Dể d&agrave;ng kiếm tiền tất cả mọi người: Tamodo&nbsp;c&oacute; hệ thống&nbsp;giao diện đơn giản, th&acirc;n thiện với người d&ugrave;ng. Đảm bảo rằng 99% người d&ugrave;ng c&oacute; thể kiếm tiền dễ d&agrave;ng từ việc chia sẻ li&ecirc;n kết trang web, biểu ngữ, ... Bất cứ ai cũng c&oacute; thể l&agrave;m điều đ&oacute;.</p> <p>Thời lượng Cookie l&ecirc;n tới 360 ng&agrave;y: Hệ thống Tamodo cho ph&eacute;p&nbsp;thời lượng cookie d&agrave;i nhất hiện nay, từ 30 đến 360 ng&agrave;y.</p> <p>Phần thưởng giới thiệu l&ecirc;n tới 7 cấp:&nbsp;Điểm đặc biệt của Tamodo l&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch thưởng giới thiệu hoa hồng l&ecirc;n tới 7 cấp độ, gi&uacute;p bạn tăng thu nhập khủng từ việc giới thiệu người mới tham gia hệ thống Tamodo.</p> <h2>III. Kiếm thu nhập&nbsp;Tamodo từ đ&acirc;u?</h2> <h3>1. Tuyển Ref</h3> <p>Đầu ti&ecirc;n th&igrave; Tamodo hiện đang c&oacute; chương tr&igrave;nh giới thiệu v&agrave; cứ mỗi Ref đăng k&yacute; dưới c&aacute;c mem th&igrave; c&aacute;c mem sẽ nhận được 0.25$.</p> <h3>2. Ref từ hệ thống 7 tầng</h3> <p>Tamodo trả thưởng đến 7 tầng, cứ mỗi người tham gia đăng k&yacute; trong hệ thống 7 tầng của bạn l&agrave; bạn nhận được 0,25$. C&oacute; nghĩa l&agrave; d&ugrave; bạn kh&ocirc;ng trực tiếp giới thiệu cho 1 người tham gia mới nhưng người tham gia đ&oacute; được giới thiệu bởi Ref của bạn th&igrave; bạn v&agrave; Ref của bạn đều nhận được 0,25$.</p> <h3>3. Thu nhập từ b&aacute;n h&agrave;ng</h3> <p>Cũng giống như nhiều hệ thống&nbsp;thương mại điện tử kh&aacute;c th&igrave; Tamodo cũng c&oacute; &ldquo;Chiến dịch tiếp thị li&ecirc;n kết&rdquo;. Bạn được quyền chia sẻ, b&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n hệ thống Tamoda để nhận hoa hồng 5%, đ&acirc;y cũng l&agrave; con đường l&acirc;u d&agrave;i d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn muốn kiếm tiền thu nhập thụ động l&acirc;u d&agrave;i, bền vững.</p> <p>Điều đặc biệt&nbsp;l&agrave; bạn cũng sẽ nhận được nhận&nbsp;5% từ những người Ref trong hệ thống 7 tầng của bạn khi họ b&aacute;n được h&agrave;ng. Qu&aacute; tuyệt phải kh&ocirc;ng n&agrave;o. C&ograve;n chờ g&igrave; nữa m&agrave; kh&ocirc;ng đăng k&yacute; ngay v&agrave; lun.</p> <h2>IV. Hướng dẫn kiếm tiền với TAMODO</h2> <h3>1. Đăng k&yacute; Tamodo</h3> <p>Truy cập đường link sau: <a href="https://www.tamodo.com/r/030458502" rel="nofollow" target="_blank">ĐĂNG K&Yacute; MIỄN PH&Iacute; TAMODO</a></p> <p>Nhập đầy đủ th&ocirc;ng tin, sau đ&oacute; v&agrave;o email x&aacute;c nhận.</p> <h3>2. C&aacute;ch lấy đường link để tuyển Ref</h3> <p>Click v&agrave;o button copy để lấy đường link.</p> <p style="text-align:center"><img alt="tamodo" src="/ckfinder/userfiles/images/mmo/tamodo/tamodo-1.webp" style="height:188px; width:600px" /></p> <p>Bạn copy đường link v&agrave; chia sẻ cho bất cứ ai muốn tham gia, bạn sẽ nhận được 0,25$ mỗi 1 lượt đăng k&yacute; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <h3>3. B&aacute;n h&agrave;ng tr&ecirc;n hệ thống Tamodo</h3> <p>Bạn v&agrave;o mục <strong>Campaigns,</strong>&nbsp;mục n&agrave;y hiển thị tất cả c&aacute;c chiến dịch tr&ecirc;n Tamodo.</p> <p>Tiếp theo bạn muốn b&aacute;n h&agrave;ng, chia sẻ chiến dịch n&agrave;o th&igrave; chỉ cần click v&agrave;o chiến dịch đ&oacute;, khi&nbsp;click v&agrave;o bạn sẽ thấy 1 số th&ocirc;ng tin chi tiết&nbsp;như l&agrave; m&ocirc; tả về chiến dịch, hoa hồng nhận được bao nhi&ecirc;u %, kiểu thanh to&aacute;n&nbsp;l&agrave; g&igrave; v&agrave; cookie bao nhi&ecirc;u ng&agrave;y.</p> <p style="text-align:center"><img alt="kiem tien online tamodo" src="/ckfinder/userfiles/images/mmo/tamodo/tamodo-2.webp" style="height:288px; width:600px" /></p> <p>Sau khi chọn được chiến dịch ph&ugrave; hợp th&igrave; bạn v&agrave; k&iacute;ch v&agrave;o button copy link để lấy link giới thiệu. Việc c&ograve;n lại của bạn l&agrave; chia sẻ link n&agrave;y để kiếm thu nhập th&ocirc;i.</p> <h2>V. Nhận tiền như thế n&agrave;o?</h2> <p>Hiện tại Tamodo hỗ trợ mọi người c&oacute; thể r&uacute;t tiền về ngay liền v&agrave; lập tức qua c&aacute;c cổng thanh to&aacute;n : Bitcoin, Paypal, Moneybookers,&hellip; v&agrave; ngay cả r&uacute;t thẳng về T&agrave;i khoản ng&acirc;n h&agrave;ng của c&aacute;c bạn lu&ocirc;n.</p> <p>V&agrave; giới hạn r&uacute;t tối thiểu cũng cực kỳ ngon l&agrave;nh, chỉ cần đủ 10$ l&agrave; c&aacute;c bạn đ&atilde; c&oacute; thể r&uacute;t tiền về rồi.</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ