Trong Excel có nhiều hàm đếm như count, counta, countif, countblank,... trong đó hàm countif được sử dụng nhiều nhất. Hàm Count chỉ đếm giá trị số. Hàm Counta chỉ đếm dữ liệu chữ, hàm countblank chỉ đếm dữ liệu là ô trống. Hàm Countif đếm theo điều kiện nên sử dụng được phạm vi rộng hơn.

<h2>I. C&ocirc;ng thức chung của h&agrave;m Countif</h2> <p>C&ocirc;ng thức ti&ecirc;u chuẩn của h&agrave;m Countif c&oacute; dạng:</p> <blockquote> <p><span style="font-size:22px">=/ +Countif(range,criteria)</span></p> </blockquote> <p>Trong đ&oacute;:</p> <ul> <li>=/ +: Trước mỗi c&ocirc;ng thức t&iacute;nh to&aacute;n trong Excel, ch&uacute;ng ta đều phải đặt dấu &ldquo;=&rdquo; hoặc dấu &ldquo;+&rdquo; đằng trước.</li> <li>Countif l&agrave; t&ecirc;n h&agrave;m</li> <li>Range l&agrave; v&ugrave;ng cần đếm</li> <li>Criteria l&agrave; điều kiện để đếm</li> </ul> <h2>II. Ứng dụng đếm của h&agrave;m Countif</h2> <p>Sau đ&acirc;y l&agrave; một v&iacute; dụ cụ thể để gi&uacute;p bạn dễ h&igrave;nh dung h&agrave;m countif trong khi t&iacute;nh to&aacute;n tr&ecirc;n bảng t&iacute;nh Excel.</p> <p>V&iacute; dụ b&agrave;i đếm số học sinh nam, nữ</p> <p style="text-align:center"><img alt="dem so hoc sinh nam nu" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/ham-countif/count-if-1.webp" style="height:465px; width:600px" /></p> <p>Range - V&ugrave;ng dữ liệu c&oacute; thể l&agrave; tham chiếu cố định hoặc kh&ocirc;ng cố định.</p> <p>Trong v&iacute; dụ tr&ecirc;n, &ocirc; F2 đang đếm số bạn nam, v&igrave; phải copy lệnh cho &ocirc; F3 để đếm số bạn nữ n&ecirc;n v&ugrave;ng dữ liệu - range để ở dạng cố định. Sau khi copy, điều kiện đếm - criteria ch&uacute;ng ta sửa lại th&agrave;nh &ldquo;nữ&rdquo;.</p> <p>Điều kiện đếm - criteria nếu ở dạng chữ th&igrave; kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt chữ hoa chữ thường nhưng phải được bỏ trong dấu ngoặc k&eacute;p (&ldquo; &ldquo;).</p> <p>V&iacute; dụ b&agrave;i đếm số điểm</p> <p style="text-align:center"><img alt="dem so diem" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/ham-countif/count-if-2.webp" style="height:662px; width:600px" /></p> <p>Tại &ocirc; D13, ch&uacute;ng ta đang đếm số học sinh c&oacute; điểm thi m&ocirc;n To&aacute;n từ 8.5 trở l&ecirc;n. C&aacute;c điều kiện đếm - criteria li&ecirc;n quan đến số đều phải bỏ trong dấu ngoặc k&eacute;p (&ldquo; &ldquo;).</p> <p>V&iacute; dụ b&agrave;i đếm nhiều ti&ecirc;u ch&iacute; (logic Or)</p> <p style="text-align:center"><img alt="dem tieu chi" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/ham-countif/count-if-3.webp" style="height:504px; width:600px" /></p> <p>Logic Or l&agrave; logic &ldquo;Hoặc&rdquo; tức l&agrave; đối tượng chỉ cần thỏa m&atilde;n một trong nhiều ti&ecirc;u ch&iacute; đưa ra th&igrave; vẫn được chọn.&nbsp;</p> <p>Tại &ocirc; C13, ch&uacute;ng ta phải cộng nhiều h&agrave;m countif lại với nhau để đếm số kh&aacute;ch người Anh v&agrave; kh&aacute;ch người Mỹ. L&uacute;c n&agrave;y, hệ thống sẽ hiểu v&agrave; đếm cả kết quả người Anh lẫn kết quả người Mỹ.</p> <p>Điều kiện - criteria c&oacute; thể viết dạng chữ c&oacute; ngoặc k&eacute;p &ldquo;mỹ&rdquo; hoặc dạng &ocirc; excel $C$11.</p> <h2>III. Phi&ecirc;n bản n&acirc;ng cấp của h&agrave;m countif - h&agrave;m countifs</h2> <p>H&agrave;m countifs cũng l&agrave; một h&agrave;m đếm theo điều kiện như h&agrave;m countif nhưng n&oacute; l&agrave; kết hợp của nhiều điều kiện tr&ecirc;n nhiều v&ugrave;ng dữ liệu.</p> <h3>1. C&ocirc;ng thức h&agrave;m countifs:</h3> <blockquote> <p><span style="font-size:22px">=/ +Countifs(criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2,&hellip;)</span></p> </blockquote> <ul> <li>Dấu &ldquo;=&rdquo; hoặc dấu &ldquo;+&rdquo;: bắt buộc phải c&oacute; một trong hai dấu đặt trước c&aacute;c c&ocirc;ng thức h&agrave;m trong excel.</li> <li>criteria_range1 l&agrave; v&ugrave;ng cần đếm thứ nhất</li> <li>criteria1 l&agrave; điều kiện để đếm tr&ecirc;n v&ugrave;ng thứ nhất</li> <li>criteria_range2 l&agrave; v&ugrave;ng cần đếm thứ hai</li> <li>criteria2 l&agrave; điều kiện để đếm tr&ecirc;n v&ugrave;ng thứ hai</li> </ul> <p>C&agrave;ng nhiều điều kiện th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; c&agrave;ng nhiều criteria_range v&agrave; criteria tương ứng.</p> <h3>2. H&agrave;m countifs v&agrave; logic And</h3> <p>Logic And l&agrave; logic &ldquo;V&agrave;&rdquo; tức l&agrave; đối tượng phải thỏa m&atilde;n tất cả c&aacute;c điều kiện đưa ra th&igrave; mới được chọn. Nếu chỉ đ&uacute;ng một hoặc một v&agrave;i điều kiện th&igrave; kh&ocirc;ng được t&iacute;nh v&agrave;o để đếm.</p> <p>V&iacute; dụ đếm số học sinh nữ c&oacute; điểm thi m&ocirc;n To&aacute;n từ 8.5 trở l&ecirc;n</p> <p style="text-align:center"><img alt="dem so hoc sinh nu" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/ham-countif/count-if-4.webp" style="height:564px; width:600px" /></p> <p>Tại &ocirc; D13, ch&uacute;ng ta sử dụng h&agrave;m countifs để t&iacute;nh số học sinh thỏa m&atilde;n cả hai điều kiện &ldquo;nữ&rdquo; v&agrave; điểm thi &ldquo;&gt;=8.5&rdquo;. Khi sử dụng h&agrave;m countifs như tr&ecirc;n th&igrave; mặc định hệ thống sẽ đếm số đối tượng thỏa m&atilde;n tất cả c&aacute;c điều kiện đưa ra.</p> <p>V&iacute; dụ đếm số học sinh c&oacute; điểm thi m&ocirc;n To&aacute;n từ 6.5 đến dưới 8.5</p> <p style="text-align:center"><img alt="dem diem thi mon toan" src="/ckfinder/userfiles/images/thu-thuat/ham-countif/count-if-5.webp" style="height:552px; width:600px" /></p> <p>H&agrave;m countifs đếm thỏa m&atilde;n cả hai điều kiện l&agrave; điểm số vừa nhỏ hơn 8.5 vừa lớn hoặc bằng 6.5. C&aacute;c v&ugrave;ng dữ liệu 1 - criteria_range1 v&agrave; v&ugrave;ng dữ liệu 2 - criteria_range2 c&oacute; thể giống nhau.</p> <p>C&ocirc;ng thức v&agrave; c&aacute;ch sử dụng của h&agrave;m countif v&agrave; countifs kh&aacute; đơn giản. Bạn chỉ cần ph&acirc;n biệt được khi n&agrave;o th&igrave; d&ugrave;ng logic Or v&agrave; khi n&agrave;o th&igrave; d&ugrave;ng logic And để sử dụng đ&uacute;ng h&agrave;m v&agrave; đ&uacute;ng c&ocirc;ng thức.&nbsp;</p>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ