Google cũng khuyến kích người dùng nên tích hợp Google Analytics vào website, vì đây là công cụ phân tích theo dõi website miễn phí của Google nhưng thực tế thì bạn có thể không cần tích hợp, bạn hoàn toàn có thể cài đặt một công cụ khác thay thế. Tuy nhiên nếu như bạn muốn đăng ký tài khoản Google Adsense hay đăng ký dịch vụ gì đó với Google thì bạn nên tích hợp Google Analytics vào website của mình.

<h2>I. Google Analytics l&agrave; g&igrave;?</h2> <p>Google Analytics l&agrave; c&ocirc;ng cụ theo d&otilde;i đ&aacute;nh gi&aacute; ph&acirc;n t&iacute;ch website miễn ph&iacute;&nbsp;được google ph&aacute;t triển, đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng cụ thực sự rất hữu &iacute;ch để&nbsp;gi&uacute;p bạn ph&acirc;n t&iacute;ch lưu lượng truy cập trang web của m&igrave;nh.</p> <p>Ngo&agrave;i ra Google Analytics c&ograve;n gi&uacute;p &iacute;ch rất nhiều trong việc ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; cải thiện hiệu suất website của bạn. N&oacute; cho bạn được nguồn truy cập của người d&ugrave;ng, lưu lượng người d&ugrave;ng, thời gian trung b&igrave;nh cho một phi&ecirc;n truy cập v&agrave; tỉ lệ tho&aacute;t trang l&agrave; bao nhi&ecirc;u, từ đ&oacute; bạn c&oacute; thể nhận định h&agrave;nh vi của người d&ugrave;ng v&agrave; tối ưu website của m&igrave;nh được tốt hơn.</p> <h2>II.&nbsp;Google Analytics hoạt động như thế n&agrave;o?</h2> <p>Cơ chế hoạt động của Google Analytics cũng tương đối đơn giản, bạn chỉ cần tạo một đoạn m&atilde; theo d&otilde;i sau đ&oacute; gắn v&agrave;o website của m&igrave;nh. Đoạn m&atilde; đ&oacute; sẽ t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng cụ theo d&otilde;i,&nbsp;ghi lại h&agrave;nh vi người d&ugrave;ng cũng như ph&acirc;n t&iacute;ch lưu lượng truy cập, nh&acirc;n khẩu học như độ tuổi, giới t&iacute;nh, sở th&iacute;ch của người d&ugrave;ng sau đ&oacute; gửi tất cả th&ocirc;ng tin n&agrave;y đến hệ thống Google Analytics. Từ đ&oacute; Google Analytics c&oacute; đủ dữ liệu để ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; thống k&ecirc; b&aacute;o c&aacute;o cho bạn.</p> <h2>III. T&iacute;ch hợp&nbsp;Google Analytics ảnh hưởng thế n&agrave;o đến website của bạn?</h2> <p>Google Analytics sẽ l&agrave; nơi cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin cho Google để gi&uacute;p Google hiểu r&otilde; hơn về website của bạn từ đ&oacute; c&oacute; thể tăng thứ hạng cho website của bạn tr&ecirc;n c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm của Google.</p> <p>Khi t&iacute;ch hợp&nbsp;Google Analytics c&oacute; thể khiến webiste của bạn chậm hơn một ch&uacute;t, l&yacute; do rất đơn giản&nbsp;Google Analytics l&agrave; một kịch bản v&agrave; c&aacute;c kịch bản cần phải mất một thời gian để tải v&agrave; chạy. Tuy nhi&ecirc;n theo m&igrave;nh điều n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng ảnh hưởng lắm. Quan điểm của m&igrave;nh l&agrave; n&ecirc;n t&iacute;ch hợp&nbsp;Google Analytics v&agrave;o website.</p> <h2>IV.&nbsp;Hướng dẫn t&iacute;ch hợp Google Analytics v&agrave;o website</h2> <h3>1.&nbsp;Đăng k&yacute; t&agrave;i khoản Google Analytics</h3> <p>Nếu bạn đ&atilde; c&oacute; sẵn t&agrave;i khoản Google, t&agrave;i khoản Gmail th&igrave; bỏ qua bước đăng k&yacute;. Nếu chưa c&oacute; th&igrave; bạn h&atilde;y đăng k&yacute; cho m&igrave;nh một t&agrave;i khoản Gmail.&nbsp;</p> <h3>2. C&agrave;i đặt&nbsp;Google Analytics</h3> <p>Để c&agrave;i đặt t&iacute;ch hợp&nbsp;Google Analytics v&agrave;o website th&igrave; bạn l&agrave;m như sau:</p> <p><strong>Bước 1</strong>: Truy cập v&agrave;o&nbsp;<a href="https://marketingplatform.google.com/about/analytics/" rel="nofollow" target="_blank">https://marketingplatform.google.com/about/analytics/</a>&nbsp;chọn<strong>&nbsp;Sign in to Analytics</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="dang ky google Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-1.webp" style="height:287px; width:600px" /></strong></p> <p><strong>Bước 2</strong>: Google sẽ tự động mở ra một trang mới để bạn bắt đầu c&agrave;i đặt&nbsp;Google Analytics, bấm <strong>Bắt đầu đo lường</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="bat dau do luong google Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-2.webp" style="height:199px; width:600px" /></strong></p> <p><strong>Bước 3</strong>: Tiếp theo l&agrave; bước thiết lập t&agrave;i khoản, bạn h&atilde;y nhập <strong>T&ecirc;n đăng nhập</strong> v&agrave;o tuỳ bạn, sau đ&oacute; nhấn <strong>Tiếp theo</strong> để chuyển qua <strong>Thiết lập thuộc t&iacute;nh</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="thiet lap tai khoan google Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-3.webp" style="height:293px; width:600px" /></strong></p> <p><strong>Bước 4</strong>: Tiếp tục nhập <strong>T&ecirc;n thuộc t&iacute;nh</strong>, chọn lại m&uacute;i giờ Việt Nam v&agrave; đơn vị tiền Việt Nam Đồng sau đ&oacute; nhấn <strong>Tiếp&nbsp;theo</strong>.</p> <p style="text-align:center"><img alt="thiet lap thuoc tinh google Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-4.webp" style="height:530px; width:600px" /></p> <p><strong>Bước 5</strong>: Thiết lập th&ocirc;ng tin doanh nghiệp của bạn. Bạn <strong>lựa chọn Ng&agrave;nh</strong> ph&ugrave; hợp với doanh nghiệp của bạn, <strong>Quy m&ocirc; doanh nghiệp</strong> v&agrave; bạn phải chọn <strong>L&yacute; do c&agrave;i đặt Google Analytics</strong>, bạn c&oacute; thể chọn hết cũng được. Sau đ&oacute; nhấp <strong>Tạo</strong>.</p> <p style="text-align:center"><img alt="thong tin doanh nghiep " src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-5.webp" style="height:635px; width:600px" /></p> <p><strong>Bước 6</strong>: Chấp nhận điều khoản để chuyển đến mục&nbsp;<strong>Thiết lập một luồng dữ liệu để bắt đầu thu thập dữ liệu</strong></p> <p><strong>Bước 7</strong>: Bạn lựa chọn nền tảng để t&iacute;ch hợp&nbsp;c&ocirc;ng cụ&nbsp;Google Analytics. Ở đ&acirc;y m&igrave;nh sẽ hướng dẫn t&iacute;ch hợp&nbsp;Google Analytics v&agrave;o website n&ecirc;n <strong>chọn&nbsp;Web</strong> nh&eacute;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="chon nen tang google Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-6.webp" style="height:338px; width:600px" /></p> <p><strong>Bước 7</strong>: Nhập <strong>URL trang web</strong> v&agrave; <strong>T&ecirc;n luồng</strong>. Phần t&iacute;nh năng đo&nbsp;lường n&acirc;ng cao bạn c&oacute; thể để nguy&ecirc;n hoặc tắt n&oacute; đi tuỳ nhu cầu của bạn. Nhấp <strong>Tạo</strong> l&agrave; bạn đ&atilde; <strong>tạo xong đoạn m&atilde;</strong> xử l&yacute; đo lường của&nbsp;Google Analytics.&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="thiet lap luong google Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-7.webp" style="height:215px; width:600px" /></p> <p><strong>Bước 8</strong>: Tiếp theo để t&iacute;ch hợp Google Analytics v&agrave;o Web của bạn th&igrave; bạn v&agrave;o mục <strong>Th&ecirc;m thẻ tr&ecirc;n trang mới</strong>. Sau đ&oacute; ở mục <strong>Thẻ to&agrave;n trang web</strong> bạn h&atilde;y copy đoạn m&atilde; n&agrave;y v&agrave; d&aacute;n v&agrave;o ngay thẻ <strong>&lt;head&gt;</strong> ở website của bạn l&agrave; xong.</p> <p style="text-align:center"><img alt="the google Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-8.webp" style="height:247px; width:600px" /></p> <p>Với những bạn <strong>sử dụng</strong> m&atilde; nguồn mở&nbsp;<strong>Wordpress</strong> th&igrave; c&aacute;c bạn đăng nhập <strong>v&agrave;o admin</strong> sau đ&oacute; chọn&nbsp;<strong>Appearance</strong> rồi chọn <strong>Theme Editor</strong>. Rồi mở file <strong>header.php</strong> ra d&aacute;n đoạn m&atilde; v&agrave;o thẻ <strong>&lt;head&gt;</strong> l&agrave; xong.</p> <p style="text-align:center"><img alt=" them google analytics vao wordpress" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-9.webp" style="height:262px; width:600px" /></p> <p>Như vậy l&agrave; đ&atilde; hướng dẫn xong c&aacute;ch để c&agrave;i đặt&nbsp;Google Analytics. C&aacute;ch sử dụng&nbsp;Google Analytics th&igrave; c&aacute;c bạn xem b&agrave;i viết tiếp theo của m&igrave;nh nh&eacute;.</p> <ul> </ul> <h2>V. C&aacute;c t&iacute;nh năng của Google Analytics</h2> <p>Google Analytics cung cấp c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n quan đến người d&ugrave;ng, h&agrave;nh vi người d&ugrave;ng tr&ecirc;n website của bạn. Cho n&ecirc;n khi d&ugrave;ng Google Analytics bạn chủ yếu đọc số liệu b&aacute;o b&aacute;o th&ocirc;ng k&ecirc; h&agrave;nh vi người d&ugrave;ng để từ đ&oacute; c&oacute; thể tối ưu cải thiện hiệu suất tr&ecirc;n website của bạn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="tong quan Analytics" src="/ckfinder/userfiles/images/Analytics/google-analytics-10.webp" style="height:344px; width:600px" /></p> <h3>Google Analytics c&oacute; c&aacute;c t&iacute;nh năng&nbsp;ch&iacute;nh sau đ&acirc;y</h3> <ul> <li><strong>Xem b&aacute;o c&aacute;o thời gian thực</strong>:&nbsp;B&aacute;o c&aacute;o cho biết h&agrave;nh vi hiện tại của người d&ugrave;ng đối với website, bao gồm c&aacute;c chỉ số như thời gian trung b&igrave;nh phi&ecirc;n, trang được truy cập nhiều nhất, nguồn truy cập&hellip;</li> <li><strong>Xem tất cả th&ocirc;ng tin chi tiết</strong>: Hiển thị c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết tự động v&agrave; t&ugrave;y chỉnh mới nhất cho thuộc t&iacute;nh của bạn. Hệ thống sẽ l&agrave;m mới trang tổng quan n&agrave;y theo thời gian thực khi th&ocirc;ng tin chi tiết mới được k&iacute;ch hoạt v&agrave; khi Analytics x&aacute;c định c&aacute;c th&ocirc;ng tin chi tiết th&uacute; vị.</li> <li><strong>Xem th&ocirc;ng tin thu nạp người d&ugrave;ng</strong>: B&aacute;o c&aacute;o số lượng người d&ugrave;ng mới trong thời gian qua.</li> <li><strong>Xem th&ocirc;ng tin thu nạp lượng lưu lượng truy cập</strong>: b&aacute;o c&aacute;o số phi&ecirc;n người d&ugrave;ng tương t&aacute;c, thời gian trung b&igrave;nh tr&ecirc;n một phi&ecirc;n tương t&aacute;c...</li> <li><strong>Xem b&aacute;o c&aacute;o quốc gia</strong>: B&aacute;o c&aacute;o lượng người d&ugrave;ng theo&nbsp;quốc gia.</li> <li><strong>Xem tỉ lệ giữ ch&acirc;n người d&ugrave;ng</strong>: B&aacute;o c&aacute;o tỉ lệ giữ ch&acirc;n người d&ugrave;ng trong thời gian qua.</li> <li><strong>Xem trang v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh</strong>: B&aacute;o c&aacute;o số lần xem theo Ti&ecirc;u đề trang v&agrave; loại m&agrave;n h&igrave;nh</li> <li><strong>Xem b&aacute;o c&aacute;o sự kiện</strong>: B&aacute;o c&aacute;o số sự kiện theo T&ecirc;n sự kiện qua thời gian</li> <li><strong>Xem b&aacute;o c&aacute;o lượt chuyển đổi</strong>: B&aacute;o c&aacute;o tỉ lệ chuyển đổi (c&aacute;i n&agrave;y d&ugrave;ng cho chạy quảng c&aacute;o chuyển đổi Google Ads).</li> <li><strong>Xem c&aacute;c mặt h&agrave;ng</strong>: B&aacute;o c&aacute;o số lượt mua h&agrave;ng thương mại điện tử theo T&ecirc;n mặt h&agrave;ng qua thời gian qua.</li> </ul>
Ngọc Phương

Web Developer

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi tên là Phương và tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển website. Tôi tự tin khẳng định mình là chuyên gia trong việc tạo ra những trang web ấn tượng và hiệu quả. Bạn nào có nhu cầu thiết kế website có thể liên hệ cho tôi qua zalo 0935040740.

2 comments

  • Cameron Williamson

    Feb 17, 2019 . 300k views . Reply

    Duis hendrerit velit scelerisque felis tempus, id porta libero venenatis. Nulla facilisi. Phasellus viverra magna commodo dui lacinia tempus. Donec malesuada nunc non dui posuere, fringilla vestibulum urna mollis. Integer condimentum ac sapien quis maximus.

Tìm kiếm
Stay In Touch
Công cụ

Bài viết liên quan